Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 203 : Подкомисии

1.   Подкомисии може да се създават в съответствие с член 196. Всяка постоянна или специална комисия може също така, в интерес на своята работа и с предварително разрешение от Председателския съвет, да създаде една или повече подкомисии, като същевременно определи техния състав в съответствие с разпоредбите на член 199, както и тяхната компетентност, която трябва да е в рамките на компетентността на основната комисия. Подкомисиите се отчитат пред основната комисия.

2.   Освен ако не е посочено друго в настоящия Правилник за дейността, процедурата за работа на подкомисиите е същата като тази на комисиите.

3.   Пълноправните членове на подкомисията се избират измежду членовете на основната комисия.

4.   Заместниците имат право да участват в заседанията на подкомисиите при условията, приложими за комисиите.

5.   Председателят на основната комисия може да включи председателите на подкомисиите в работата на координаторите или да им разреши да председателстват разисквания, посветени конкретно на въпроси от компетентността на съответната подкомисия, при условие че този начин на работа бъде представен в бюрото на комисията за разглеждане и одобрение.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност