Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 203 : Podvýbory

1.   Podvýbory sa môžu zriaďovať v súlade s článkom 196. Stály alebo osobitný výbor takisto môže v záujme svojej činnosti a na základe predchádzajúceho súhlasu Konferencie predsedov zriadiť jeden alebo viac podvýborov a zároveň určiť ich zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami stanovenými v článku 199, ako aj ich pôsobnosť, ktorá musí spadať do oblastí pôsobnosti materského výboru. Podvýbory podávajú správy svojmu materskému výboru.

2.   Ak v tomto rokovacom poriadku nie je stanovené inak, na podvýbory sa vzťahujú rovnaké postupy ako na výbory.

3.   Riadni členovia podvýboru sa vyberajú spomedzi členov materského výboru.

4.   Náhradníci sa môžu zúčastňovať schôdzí podvýborov za rovnakých podmienok ako schôdzí výborov.

5.   Predseda materského výboru môže zapájať predsedov podvýborov do práce koordinátorov alebo im umožniť predsedať rozpravám v materskom výbore o otázkach, ktorými sa zaoberajú predmetné podvýbory, pod podmienkou, že tento postup sa predloží na posúdenie a schválenie predsedníctvu výboru.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia