Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 203 : Underutskott

1.   Underutskott får inrättas i enlighet med artikel 196. Ett ständigt eller särskilt utskott får också, om dess arbete så kräver och efter att först ha inhämtat talmanskonferensens medgivande, inrätta ett eller flera underutskott och samtidigt fastställa dessa underutskotts sammansättning i enlighet med de relevanta bestämmelser som fastställs i artikel 199 och deras ansvarsområden, som ska ingå huvudutskottets ansvarsområde. Underutskott ska inge rapporter till sitt huvudutskott.

2.   Om inget annat anges i arbetsordningen ska det förfarande som gäller för utskott även gälla för underutskott.

3.   Ordinarie ledamöter i ett underutskott ska väljas bland de ledamöter som sitter i huvudutskottet.

4.   Suppleanter har rätt att närvara vid underutskottssammanträden på samma villkor som vid utskottssammanträden.

5.   Ordföranden för huvudutskottet får låta ordförandena för underutskotten delta i samordnarnas arbete, eller tillåta att de är ordförande vid debatter i huvudutskottet om de särskilda frågor som behandlas av de berörda underutskotten, förutsatt att detta sätt att förfara granskas och godkänns av utskottets presidium.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy