Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1 : COISTÍ

Riail 204 : Biúrónna na gcoistí

1.   Ag an gcéad chruinniú de chuid coiste tar éis cheapadh chomhaltaí an choiste de bhun Riail 199, toghfaidh an coiste biúró a bheidh comhdhéanta de Chathaoirleach agus de Leas-Chathaoirligh as measc a lánchomhaltaí i mballóidí ar leithligh. Ar bhonn togra ó Chomhdháil na nUachtarán, cinnfidh an Pharlaimint líon na Leas-Chathaoirleach a bheidh le toghadh. Ní mór go léireodh comhdhéanamh bhiúró gach coiste éagsúlacht na Parlaiminte; ní bheidh sé incheadaithe biúró a bheith ann ar fir nó ar mná iad na comhaltaí uile nó gur ón mBallstát céanna na Leas-Chathaoirligh uile.

2.   I gcás an líon ainmniúchán a bheith comhionann leis an líon suíochán atá le líonadh, déanfar na hiarrthóirí a thoghadh d'aon gháir. Má tá níos mó ná iarrthóir amháin ar bhallóid áirithe, áfach, nó má lorgaíonn comhaltaí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an tairseach ard ar a laghad sa choiste vóta, déanfar an toghchán le ballóid rúnda.

Mura bhfuil ach aon iarrthóir amháin ann, gnóthófar an toghchán le tromlach glan de na vótaí a chaitear agus áirítear sna vótaí sin na vótaí a chaitear i bhfabhar an iarrthóra agus na vótaí a chaitear i gcoinne an iarrthóra.

Má tá níos mó ná aon iarrthóir amháin ann, toghfar an t-iarrthóir a fhaigheann tromlach glan de na vótaí a chaitear sa chéad bhallóid. Ag an dara ballóid, is é an t-iarrthóir a fhaigheann an líon is airde vótaí a thoghfar. I gcás comhionannas vótaí a bheith ann, toghfar an t-iarrthóir is sine.

3.   Beidh feidhm mutatis mutandis maidir le coistí ag na Rialacha seo a leanas a bhaineann le hOifigigh na Parlaiminte: Riail 14 (Cathaoirleach sealadach), Riail 15 (Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta), Riail 16 (Toghadh an Uachtaráin - aitheasc tosaigh), Riail 19 (Téarma oifige na nOifigeach) agus Riail 20 (Folúntais).

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais