Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 205 : Координатори за комисии

1.   Във всяка комисия политическите групи могат да определят един от своите членове за координатор.

2.   При необходимост заседание на координаторите за съответната комисия се свиква от председателя, за да се подготвят решенията, които следва да бъдат взети от комисията, по-специално решения относно процедурата и относно определянето на докладчици. Комисията може да делегира на координаторите правомощие за вземане на определени решения, с изключение на решения за приемането на доклади, предложения за резолюции, становища или изменения.

Заместник-председателите могат да бъдат поканени да участват в заседанията на координаторите на комисии в съвещателно качество.

Когато не може да бъде постигнат консенсус, координаторите могат да действат единствено с мнозинство, което ясно представлява широкото мнозинство в комисията, като съответно се вземе предвид числеността на различните политически групи.

Председателят съобщава на заседание на комисията всички решения и препоръки на координаторите, които се считат за приети, ако не бъдат оспорени. Те се посочват надлежно в протокола от заседанието на комисията.

Независимите членове на ЕП не представляват политическа група по смисъла на член 32 и следователно не могат да определят координатори, които са единствените членове на ЕП, които имат право да участват в заседанията на координаторите.

Във всички случаи правото на достъп до информация на независимите членове трябва да бъде гарантирано в съответствие с принципа за недискриминация чрез предаването на сведения и присъствието на член на секретариата на независимите членове на ЕП на заседанията на координаторите.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност