Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 205 : Συντονιστές επιτροπής

1.   Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις τους ένα συντονιστή σε κάθε επιτροπή.

2.   Οι συντονιστές της επιτροπής καλούνται, εφόσον απαιτείται, από τον πρόεδρο να προετοιμάσουν τις αποφάσεις που θα λάβει η επιτροπή και ιδίως αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία και τον ορισμό εισηγητών. Η επιτροπή μπορεί να εκχωρήσει την εξουσία λήψης ορισμένων αποφάσεων στους συντονιστές με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν έγκριση εκθέσεων, προτάσεων ψηφίσματος, γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών.

Οι αντιπρόεδροι μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών επιτροπής με συμβουλευτική αρμοδιότητα.

Όταν η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι δυνατή, οι συντονιστές δύνανται να αποφασίζουν μόνο με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει σαφώς τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης ισχύος των διαφόρων πολιτικών ομάδων.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στην επιτροπή όλες τις αποφάσεις και τις συστάσεις των συντονιστών, οι οποίες λογίζονται εγκριθείσες εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις. Αναφέρονται δεόντως στα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής.

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 32 και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι οποίοι είναι οι μόνοι βουλευτές που δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη εγγεγραμμένων βουλευτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της διαβίβασης των συναφών πληροφοριών και της παρουσίας ενός μέλους της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου