Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
LIIDE
INDEKS
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 205 : Komisjonide koordinaatorid

1.   Fraktsioonid võivad määrata igas komisjonis ühe oma liikme koordinaatoriks.

2.   Komisjoni esimees kutsub vajadusel kokku komisjoni koordinaatorite koosoleku, et valmistada ette komisjonis tehtavaid otsuseid, eelkõige otsuseid menetluse ja raportööride nimetamise kohta. Komisjon võib koordinaatoritele delegeerida teatavate otsuste tegemise, välja arvatud raportite, resolutsiooni ettepanekute, arvamuste ja muudatusettepanekute vastuvõtmist puudutavad otsused.

Komisjoni aseesimehi võib kutsuda koordinaatorite koosolekutel osalema nõuandvas rollis.

Kui konsensuse saavutamine ei ole võimalik, võivad koordinaatorid tegutseda ainult enamuse alusel, mis esindab selgelt ülekaalukat enamust parlamendikomisjonis, võttes arvesse eri fraktsioonide osakaalu.

Esimees teeb komisjonis teatavaks kõik koordinaatorite otsused ja soovitused, mis loetakse vastuvõetuks, kui nende kohta ei esitata vastuväiteid. Need kantakse nõuetekohaselt komisjoni koosoleku protokolli.

Sõltumatud parlamendiliikmed ei moodusta fraktsiooni artikli 32 tähenduses, seega ei saa nad määrata koordinaatoreid, kellel on ainsate liikmetena õigus osaleda koordinaatorite koosolekutel.

Igal juhul tuleb diskrimineerimiskeelu põhimõtet järgides kindlustada sõltumatute parlamendiliikmete ligipääs teabele neile teabe edastamise ja sõltumatute parlamendiliikmete sekretariaadi liikme koordinaatorite koosolekutel viibimise teel.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika