Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 209 : Ustanovenia o rokovaniach v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Tieto články týkajúce sa hlasovania, procedurálnych námietok a procedurálnych návrhov sa uplatňujú primerane na výbory: článok 164a (Predchádzanie mareniu postupov), článok 168a (Prahové hodnoty), článok 169 (Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov), článok 170 (Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov), článok 171 (Postup pri hlasovaní), článok 174 (Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch), článok 176 ods. 1 (Hlasovanie po častiach), článok 177 (Hlasovacie právo), článok 178 (Hlasovanie), článok 179a (Rovnosť hlasov), článok 180 ods. 3 a 4 (Hlasovanie podľa mien), článok 180a (Tajné hlasovanie), článok 181 (Používanie elektronického hlasovacieho zariadenia), článok 182a (Spory týkajúce sa hlasovania), článok 184a (Procedurálne námietky), článok 190 (Odloženie rozpravy alebo hlasovania) a článok 191 (Prerušenie alebo skončenie rokovania).

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia