Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 215 : Petičné právo

1.   V súlade s článkom 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie každý občan Európskej únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte má právo podať, jednotlivo alebo spoločne s inými občanmi alebo osobami, Parlamentu petíciu vo veci, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie, a ktorá sa ho či jej priamo týka.

2.   Petície určené Parlamentu musia obsahovať meno a adresu trvalého bydliska každého predkladateľa petície.

3.   Písomnosti doručované Parlamentu, ktoré zjavne nemajú byť  petíciami, nemožno zaregistrovať ako petície; namiesto toho sa bezodkladne zasielajú príslušnému útvaru na ďalšie spracovanie.

4.   Ak petíciu podpísalo niekoľko fyzických alebo právnických osôb, signatári určia zástupcu a náhradníkov, ktorí sa na účely tejto hlavy považujú za predkladateľov petície.

Ak neboli určení žiadni takíto zástupcovia, za predkladateľa petície sa považuje prvý signatár alebo iná vhodná osoba.

5.   Každý predkladateľ petície môže kedykoľvek vziať späť svoj podpis petície.

Ak všetci predkladatelia petície vezmú späť svoje podpisy, petícia sa stáva neplatnou.

6.   Petície musia byť napísané v úradnom jazyku Európskej únie.

Petície napísané v inom jazyku sa vezmú do úvahy iba v prípade, ak k nim predkladateľ petície priloží preklad v úradnom jazyku. Korešpondencia Parlamentu s predkladateľom petície sa uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný preklad petície.

Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že petície a korešpondencia s predkladateľmi petície môžu byť napísané v iných jazykoch, ktoré v súlade s ústavným poriadkom dotknutého členského štátu majú úradné postavenie na celom území tohto štátu alebo na časti jeho územia.

7.   Petície sa môžu predkladať buď poštou, alebo prostredníctvom portálu pre petície, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu a ktorý usmerňuje predkladateľa pri formulovaní petície spôsobom, ktorý je v súlade s odsekmi 1 a 2.

8.   Ak boli doručené viaceré petície o podobnej téme, môžu sa spracúvať  spoločne.

9.   Petície sa zapisujú do registra v poradí, v akom boli doručené, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2. Petície, ktoré uvedené podmienky nespĺňajú, sa archivujú a predkladateľ petície sa informuje o dôvodoch.

10.   Petície zapísané do registra predseda Parlamentu pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti sú petície, ktorý najprv určí prípustnosť petície podľa článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Ak výbor nedosiahne dohodu o prípustnosti petície, petícia sa na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členov výboru vyhlási za prípustnú.

11.   Petície, ktoré výbor vyhlási za neprípustné, sa archivujú. Predkladateľ petície je informovaný o tomto rozhodnutí a jeho dôvodoch. Podľa potreby možno odporučiť iné prostriedky nápravy.

12.   Petícia sa po zaregistrovaní stáva verejným dokumentom a Parlament môže z dôvodu transparentnosti zverejniť meno predkladateľa petície, možných spolupredkladateľov a možných podporcov a jej obsah. Predkladateľ petície, spolupredkladatelia a podporcovia sú o tom riadne informovaní.

13.   Predkladateľ, spolupredkladatelia a podporcovia petície môžu bez ohľadu na odsek 12 v záujme ochrany svojho súkromia žiadať, aby sa ich mená nezverejňovali, pričom Parlament musí túto požiadavku rešpektovať.

Ak sťažnosť predkladateľa petície nemožno preskúmať z dôvodu jeho anonymity, je potrebné s ním prekonzultovať ďalšie kroky.

14.   V záujme ochrany práv tretích strán Parlament môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť príslušnej tretej strany anonymizovať petíciu a/alebo iné údaje, ktoré obsahuje, ak to považuje za vhodné.

15.   Petície podané Parlamentu fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nie je občanom Európskej únie, ani nemá v členskom štáte bydlisko alebo sídlo, sa zaregistrujú a archivujú osobitne. Predseda Parlamentu raz do mesiaca vypracuje správu o takýchto petíciách doručených v priebehu predchádzajúceho mesiaca spolu s uvedením predmetu petícií, a zašle ju výboru. Výbor si môže vyžiadať tie petície, ktoré chce preskúmať.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia