Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 216 : Preskúmanie petícií

1.   Prípustné petície posúdi výbor, v ktorého pôsobnosti sú petície, v rámci svojej bežnej činnosti, a to buď v rozprave na pravidelnej schôdzi alebo písomným postupom. Predkladateľov petície možno pozvať na schôdzu výboru, ak sa má viesť rozprava o ich petícii, alebo sami môžu požiadať o účasť na nej. Právo hovoriť sa udelí predkladateľom petície podľa uváženia predsedu výboru.

2.   Výbor môže v súvislosti s prípustnou petíciou rozhodnúť, že predloží Parlamentu stručný návrh uznesenia, ak je Konferencia predsedov výborov vopred  informovaná a Konferencia predsedov nemá námietky. Tento návrh uznesenia sa zaradí do návrhu programu plenárnej schôdze, ktorá sa uskutoční najneskôr do ôsmich týždňov po prijatí tohto návrhu uznesenia vo výbore. Návrh je predmetom jediného hlasovania. Konferencia predsedov môže navrhnúť uplatnenie článku 151, pričom ak sa tak nestane, o tomto návrhu uznesenia sa bude hlasovať bez rozpravy.

3.   Ak chce výbor v súvislosti s prípustnou petíciou vypracovať iniciatívnu správu podľa článku 52 ods. 1 zaoberajúcu sa najmä uplatňovaním alebo výkladom práva Únie alebo navrhovanými zmenami platných právnych predpisov, v súlade s článkom 53 a článkom 54 sa pridruží výbor, v ktorého pôsobnosti je daná problematika. Výbor bez hlasovania prijme návrhy týkajúce sa častí návrhu uznesenia doručeného od výboru, v  ktorého pôsobnosti je daná problematika, ak sa tieto návrhy týkajú uplatňovania alebo výkladu práva Únie alebo zmien platných právnych predpisov. Ak výbor tieto návrhy neprijme, výbor, v  ktorého pôsobnosti je daná problematika, ich môže predložiť priamo v pléne.

4.   Signatári môžu vyjadriť podporu prípustnej petícii na portáli pre petície, alebo od tejto podpory odstúpiť. Tento portál je prístupný na internetovej stránke Parlamentu.

5.   Výbor môže požiadať Komisiu, aby mu pomáhala, najmä tým, že ho informuje, ako sa uplatňujú alebo dodržiavajú právne predpisy Únie, ako aj tým, že mu poskytne informácie alebo dokumenty týkajúce sa petície. Zástupcovia Komisie sa pozvú na schôdze výboru.

6.   Výbor môže požiadať predsedu Parlamentu, aby postúpil jeho stanovisko alebo odporúčanie Komisii, Rade alebo príslušnému orgánu členského štátu, aby prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili.

7.   Výbor podáva Parlamentu každoročne správu o výsledkoch svojich rokovaní a prípadne o opatreniach, ktoré Rada alebo Komisia prijala v súvislosti s petíciami, ktoré im postúpil Parlament.

Keď sa posudzovanie prípustnej petície skončí, rozhodnutím výboru sa vyhlási za uzavreté.

8.   Predkladateľ petície musí byť informovaný o všetkých relevantných  rozhodnutiach, ktoré prijal výbor, a o ich odôvodneniach.

9.   Výbor môže svojím rozhodnutím petíciu znovu otvoriť, ak sa do jeho pozornosti dostanú nové dôležité skutočnosti súvisiace s petíciou a ak o to požiada predkladateľ petície.

10.   Výbor na základe väčšiny hlasov svojich členov prijme usmernenia na spracúvanie petícií v súlade s týmto rokovacím poriadkom.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia