Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT X : OMBUDSMANDEN

Artikel 219 : Valg af ombudsmanden

1.   Ved begyndelsen af hver valgperiode eller i tilfælde af ombudsmandens død, fratræden eller afskedigelse indkalder formanden ansøgninger til hvervet som ombudsmand og fastsætter fristen for indgivelsen af disse. Indkaldelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Ansøgningerne skal indgives med støtte fra mindst 40 medlemmer af Parlamentet fra mindst to medlemsstater.

Et medlem kan kun støtte én ansøger.

Ansøgningerne skal indeholde al nødvendig dokumentation, for at det med sikkerhed kan godtgøres, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (1).

3.   Ansøgningerne forelægges for det kompetente udvalg. En fuldstændig liste over de medlemmer, der har givet deres støtte til ansøgerne, offentliggøres til behørig tid.

4.   Det kompetente udvalg kan indkalde ansøgerne til høring. Alle medlemmer af Parlamentet har adgang til disse høringer.

5.   En alfabetisk liste over de kandidater, der opfylder betingelserne, forelægges herefter for Parlamentet til afstemning.

6.   Ombudsmanden vælges med et flertal af de afgivne stemmer.

Er ingen af kandidaterne valgt efter de første to valgrunder, kan kun de to kandidater, der ved anden valgrunde har opnået det største antal stemmer, fortsætte.

I alle tilfælde af stemmelighed er det den ældste kandidat, der udnævnes.

7.   Før afstemningen påbegyndes, forvisser formanden sig om, at mindst halvdelen af Parlamentets medlemmer er til stede.

8.   Ombudsmanden udøver sit hverv, indtil dette overtages af dennes efterfølger, medmindre ombudsmanden ophører på grund af dødsfald eller afskedigelse.

(1) Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik