Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING X : OMBUDSMAN

Artikel 220 : Ombudsmannens verksamhet

1.   Det ansvariga utskottet ska undersöka fall av administrativa missförhållanden som det underrättats om av ombudsmannen enligt artikel 3.6 och 3.7 i beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom, varefter det får besluta att utarbeta ett betänkande enligt artikel 52.

Det ansvariga utskottet ska, vid slutet av varje årlig session, granska den rapport som ombudsmannen har överlämnat om sina undersökningsresultat i enlighet med artikel 3.8 i beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom. . Det ansvariga utskottet får lägga fram ett resolutionsförslag för parlamentet om det anser att parlamentet behöver ta ställning till någon aspekt av rapporten.

2.   Ombudsmannen får också lämna information till ansvarigt utskott på begäran av detta eller på eget initiativ höras av det ansvariga utskottet.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy