Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XII : PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI

Článok 223a : Právomoci a povinnosti súvisiace s európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami (1)

1.   Ak sa Parlament v súlade s článkom 65 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodne, že si vyhradí právo na povoľovanie výdavkov, koná prostredníctvom Predsedníctva.

Na tomto základe je Predsedníctvo oprávnené prijímať rozhodnutia podľa článkov 17, 18, 24, článku 27 ods. 3 a článku 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (2).

Jednotlivé rozhodnutia, ktoré prijme Predsedníctvo na základe tohto odseku, podpisuje predseda Parlamentu v mene Predsedníctva a oznamujú sa žiadateľovi alebo príjemcovi v súlade s článkom 297 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V jednotlivých rozhodnutiach sa uvádzajú dôvody, z ktorých vychádzajú, v súlade s  článkom 296 druhým odsekom uvedenej zmluvy.

Predsedníctvo sa môže kedykoľvek poradiť s Konferenciou predsedov.

2.   Na žiadosť jednej štvrtiny všetkých poslancov Parlamentu, ktorí  zastupujú aspoň tri politické skupiny, Parlament hlasuje v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o rozhodnutí o tom, že požiada Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie, aby overil, či registrovaná európska politická strana alebo registrovaná európska politická nadácia spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

3.   Na žiadosť jednej štvrtiny všetkých poslancov Parlamentu, ktorí zastupujú aspoň tri politické skupiny, Parlament hlasuje podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o návrhu na odôvodnené rozhodnutie o tom, že vznesie námietku voči rozhodnutiu Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie o zrušení  registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v lehote troch mesiacov od oznámenia rozhodnutia.

Príslušný výbor predloží návrh odôvodneného rozhodnutia. Ak sa tento návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

4.   Konferencia predsedov na základe návrhu príslušného výboru vymenuje dvoch členov výboru nezávislých významných osobností v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(1) Článok 223a tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle  článku 2 bodov 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Pozri tiež poznámky pod čiarou k článkom 224 a 225 tohto rokovacieho poriadku.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia