Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XII : PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI

Článok 224 : Právomoci a povinnosti Predsedníctva (vypúšťa sa) (1)

1.   Predsedníctvo prijíma rozhodnutie o každej žiadosti o financovanie predloženej politickou stranou na európskej úrovni a o rozdelení rozpočtových prostriedkov medzi politické strany - príjemcov. Predsedníctvo zostaví zoznam príjemcov a pridelených čiastok.

2.   Predsedníctvo rozhoduje o pozastavení alebo znížení financovania a vrátení čiastok, ktoré boli nesprávne vyplatené.

3.   Na konci rozpočtového roka Predsedníctvo schváli záverečnú správu o činnosti politickej strany-príjemcu a záverečný finančný výkaz.

4.   Za podmienok stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 môže Predsedníctvo poskytnúť technickú pomoc politickým stranám na európskej úrovni podľa ich návrhov. Predsedníctvo môže delegovať niektoré druhy rozhodnutí o poskytnutí technickej pomoci na generálneho tajomníka.

5.   Vo všetkých prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 4 Predsedníctvo koná na návrh generálneho tajomníka. S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 a 4 Predsedníctvo pred prijatím rozhodnutia vypočuje zástupcov dotknutej politickej strany. Predsedníctvo sa môže kedykoľvek poradiť s Konferenciou predsedov.

6.   Ak Parlament po overení zistí, že politická strana na európskej úrovni už viac nerešpektuje zásady slobody, demokracie, ochrany ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu, Predsedníctvo rozhodne o vylúčení  tejto politickej strany z financovania.

(1) Článok 224 zostáva v platnosti, čo sa týka aktov a záväzkov súvisiacich s financovaním politických strán a politických nadácií na európskej úrovni na rozpočtové roky 2014, 2015, 2016 a 2017, na ktoré sa v súlade s článkom 40 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 naďalej vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o predpisoch súvisiacich s politickými stranami na európskej úrovni a pravidlách ich financovania. Pozri tiež poznámky pod čiarou k článkom 223a a 225 tohto rokovacieho poriadku.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia