Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XII : PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI

Článok 225 : Právomoci a povinnosti príslušného výboru a pléna Parlamentu (vypúšťa sa) (1)

1.   Na žiadosť jednej štvrtiny poslancov Parlamentu, ktorí zastupujú aspoň tri politické skupiny, predseda Parlamentu po výmene názorov s Konferenciou predsedov vyzve príslušný výbor, aby overil, či politická strana na európskej úrovni naďalej rešpektuje alebo nerešpektuje (najmä vo svojom programe a činnostiach) zásady, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásady slobody, demokracie, ochrany ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu.

2.   Pred predložením návrhu rozhodnutia Parlamentu príslušný výbor vypočuje zástupcov dotknutej politickej strany. Požiada o stanovisko výboru nezávislých významných osobností podľa nariadenia (ES) č. 2004/2003, ktoré prerokuje.

3.   Parlament hlasuje (väčšinou odovzdaných hlasov) o návrhu rozhodnutia, ktorým sa potvrdzuje, že dotknutá politická strana rešpektuje alebo nerešpektuje zásady uvedené v odseku 1. K rozhodnutiu nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy. Ak návrh rozhodnutia v obidvoch prípadoch nezíska väčšinu, za prijaté sa považuje opačné rozhodnutie

4.   Rozhodnutie Parlamentu sa uplatňuje s účinnosťou odo dňa, kedy bola predložená žiadosť uvedená v odseku 1.

5.   Predseda zastupuje Parlament vo výbore nezávislých významných osobností.

6.   Príslušný výbor vypracuje správu podľa nariadenia (ES) č. 2004/2003 o uplatňovaní uvedeného nariadenia a financovaných činnostiach a predloží ju v pléne.

(1) Článok 225 tohto rokovacieho poriadku sa naďalej uplatňuje na politické strany a politické nadácie na európskej úrovni v zmysle článku 2 nariadenia  (ES) č. 2004/2003, a to pokým dostávajú finančné prostriedky na rozpočtové roky 2014, 2015, 2016 a 2017 pri uplatňovaní uvedeného nariadenia. Pozri tiež poznámky pod čiarou k článkom 223a a 224 tohto rokovacieho poriadku.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia