Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIV : RÔZNE USTANOVENIA

Článok 231 : Korigendá

1.   Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament, zistí chyba, predseda Parlamentu, ak je to vhodné, zverí gestorskému výboru návrh korigenda.

2.   Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament a bol dohodnutý s inými inštitúciami, zistí chyba, predseda Parlamentu požiada tieto inštitúcie o súhlas s potrebnými opravami a až potom postupuje v súlade s odsekom 1.

3.   Gestorský výbor preskúma návrh korigenda a predloží ho Parlamentu, ak sa presvedčí o tom, že chybu, ktorá nastala, možno opraviť navrhnutým spôsobom.

4.   Korigendum sa oznámi na nasledujúcej schôdzi. Považuje sa za schválené, ak najneskôr do 24 hodín po jeho oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo. Ak korigendum nie je schválené, vráti sa späť gestorskému výboru. Gestorský výbor môže predložiť zmenené korigendum, alebo postup uzavrieť.

5.   Schválené korigendá sa uverejnia rovnakým spôsobom ako text, na ktorý sa vzťahujú. Článok 78 sa uplatní primerane.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia