Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
Sivun alkuunSISÄLLYS
 LISÄYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS
 TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

SISÄLLYS
OsatIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
LiitteetIIIIIIIVVVIVII

OSA I: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
Sivun alkuunSeuraava
LUKU 1: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : 
Euroopan parlamentti

2 artikla : 
Edustajantoimen riippumattomuus

3 artikla : 
Valtakirjojen tarkastus

4 artikla : 
Jäsenten toimikausi

5 artikla : 
Erioikeudet ja vapaudet

6 artikla : 
Koskemattomuuden pidättäminen

7 artikla : 
Erioikeuksien ja vapauksien puolustaminen

8 artikla : 
Puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi

9 artikla : 
Koskemattomuutta koskevat menettelyt

10 artikla : 
(Poistettu)

11 artikla : 
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja käyttäytymissäännöt

12 artikla : 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäiset tutkimukset

13 artikla : 
Tarkkailijat
LUKU 2: PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

14 artikla : 
Väliaikainen puheenjohtajuus

15 artikla : 
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

16 artikla : 
Puhemiehen vaali – avauspuhe

17 artikla : 
Varapuhemiesten vaali

18 artikla : 
Kvestorien vaali

19 artikla : 
Toimihenkilöiden toimikausi

20 artikla : 
Vapautuvat toimet

21 artikla : 
Toimikauden ennenaikainen päättäminen
LUKU 3: PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

22 artikla : 
Puhemiehen tehtävät

23 artikla : 
Varapuhemiesten tehtävät

24 artikla : 
Puhemiehistön kokoonpano

25 artikla : 
Puhemiehistön tehtävät

26 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano

27 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen tehtävät

28 artikla : 
Kvestorien tehtävät

29 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajakokous

30 artikla : 
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

30 a artikla : 
Tehtävissä jatkaminen vaalien aikana

31 artikla : 
Puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätösten julkisuus
LUKU 4: POLIITTISET RYHMÄT

32 artikla : 
Poliittisten ryhmien perustaminen ja purkaminen

33 artikla : 
Poliittisten ryhmien toiminta ja oikeudellinen asema

34 artikla : 
Laajennetut työryhmät

35 artikla : 
Poliittisiin ryhmiin sitoutumattomat jäsenet

36 artikla : 
Paikkojen jako istuntosalissa

OSA II: LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

37 artikla : 
Vuotuinen ohjelmasuunnittelu

38 artikla : 
Perusoikeuksien kunnioittaminen

39 artikla : 
Oikeusperustan tarkistaminen

40 artikla : 
Säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirto

41 artikla : 
Rahoituksen yhteensopivuuden tarkistaminen

42 artikla : 
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen valvominen

43 artikla : 
Parlamentin oikeus saada tietoja ja tutustua asiakirjoihin

44 artikla : 
Parlamentin edustus neuvoston kokouksissa

45 artikla : 
Parlamentin oikeus tehdä ehdotuksia

46 artikla : 
Ehdotusten tekemistä koskevat pyynnöt komissiolle

47 artikla : 
Oikeudellisesti velvoittavien säädösten käsittely

47 a artikla : 
Lainsäädäntömenettelyjen nopeuttaminen

48 artikla : 
Muilta toimielimiltä kuin komissiolta taikka jäsenvaltioilta lähtöisin oleviin aloitteisiin perustuvat lainsäädäntömenettelyt
LUKU 2: MENETTELYT VALIOKUNNISSA

49 artikla : 
Lainsäädäntömietinnöt

50 artikla : 
Yksinkertaistettu menettely

51 artikla : 
Muut kuin lainsäädäntömietinnöt

52 artikla : 
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

52 a artikla : 
Mietinnön laatiminen

53 artikla : 
Valiokuntien lausunnot

54 artikla : 
Valiokuntien yhteistyömenettely

55 artikla : 
Valiokuntien yhteiskokousmenettely

56 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 3: TAVALLINEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYS
JAKSO 1 - ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

57 artikla : 
(Poistettu)

58 artikla : 
(Poistettu)

59 artikla : 
Äänestys parlamentissa – ensimmäinen käsittely

59 a artikla : 
Asiasta vastaavaan valiokuntaan palauttaminen

60 artikla : 
(Poistettu)

61 artikla : 
(Poistettu)

62 artikla : 
(Poistettu)

63 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi

63 a artikla : 
Sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä
JAKSO 2 - TOINEN KÄSITTELY

64 artikla : 
Neuvoston kannan ilmoittaminen

65 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

66 artikla : 
Menettely asiasta vastaavassa valiokunnassa

67 artikla : 
Antaminen parlamentin käsiteltäväksi

67 a artikla : 
Äänestys parlamentissa – toinen käsittely

68 artikla : 
(Poistettu)

69 artikla : 
Neuvoston kantaan esitettävien tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

69 a artikla : 
Sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä
JAKSO 3 - TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT TAVALLISEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSEN YHTEYDESSÄ

69 b artikla : 
Yleiset määräykset

69 c artikla : 
Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä

69 d artikla : 
Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä

69 e artikla : 
Neuvottelut ennen parlamentin toista käsittelyä

69 f artikla : 
Neuvottelujen käyminen
JAKSO 4 - SOVITTELU JA KOLMAS KÄSITTELY

69 g artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

70 artikla : 
Sovittelukomitean koollekutsuminen

71 artikla : 
Sovittelukomiteavaltuuskunta

72 artikla : 
Yhteinen teksti
JAKSO 5 - MENETTTELYN PÄÄTTÄMINEN

73 artikla : 
(Poistettu)

74 artikla : 
(Poistettu)

75 artikla : 
(Poistettu)

76 artikla : 
(Poistettu)

77 artikla : 
(Poistettu)

78 artikla : 
Hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen ja julkaiseminen
LUKU 4: KUULEMISMENETTELYÄ KOSKEVAT ERITYISET MÄÄRÄYKSET

78 a artikla : 
Muutettu ehdotus oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi

78 b artikla : 
Komission kanta tarkistuksiin

78 c artikla : 
Äänestys parlamentissa

78 d artikla : 
Parlamentin kannan seuranta

78 e artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi
LUKU 5: PERUSSOPIMUSASIAT

79 artikla : 
Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

80 artikla : 
Perussopimusten yksinkertaistettu tarkistusmenettely

81 artikla : 
Liittymissopimukset

82 artikla : 
Unionista eroaminen

83 artikla : 
Toimenpiteet jäsenvaltion loukatessa perustavanlaatuisia periaatteita ja arvoja

84 artikla : 
Parlamentin kokoonpano

85 artikla : 
Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö
LUKU 6: TALOUSARVIOMENETTELYT

86 artikla : 
Monivuotinen rahoituskehys

86 a artikla : 
Vuotuinen talousarviomenettely

87 artikla : 
(Poistettu)

88 artikla : 
Parlamentin kanta talousarvioesitykseen

89 artikla : 
(Poistettu)

90 artikla : 
Talousarviomenettelyn sovittelu

91 artikla : 
Talousarvion lopullinen vahvistaminen

92 artikla : 
Väliaikaiset kahdestoistaosat

92 a artikla : 
Talousarvion toteuttaminen

93 artikla : 
Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle talousarvion toteuttamisesta

94 artikla : 
Muut vastuuvapausmenettelyt

94 a artikla : 
Toimielinten välinen yhteistyö

95 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 7: SISÄISET TALOUSARVIOMENETTELYT

96 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista

97 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvion laatimismenettely

98 artikla : 
Maksusitoumukset ja maksujen suorittaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
LUKU 8: HYVÄKSYNTÄMENETTELY

99 artikla : 
Hyväksyntämenettely
LUKU 9: MUUT MENETTELYT

100 artikla : 
Euron käyttöönottoon liittyviä poikkeuksia koskeva lausuntomenettely

101 artikla : 
Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät menettelyt

102 artikla : 
Suunniteltujen vapaaehtoisten sopimusten tarkastelua koskeva menettely

103 artikla : 
Kodifiointi

104 artikla : 
Uudelleenlaatiminen
LUKU 10: DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

105 artikla : 
Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset

106 artikla : 
Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet

107 artikla : 
Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyssä

OSA III: ULKOSUHTEET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

108 artikla : 
Kansainväliset sopimukset

109 artikla : 
Kansainvälisten sopimusten väliaikainen soveltaminen tai niiden soveltamisen keskeyttäminen tai unionin kannan määrittäminen kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä
LUKU 2: UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

110 artikla : 
Erityisedustajat

111 artikla : 
Kansainvälinen edustus

112 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 3: UNIONIN ULKOISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SUOSITUKSET

113 artikla : 
Unionin ulkoisia politiikkoja koskevat suositukset

113 a artikla : 
Parlamentin kuuleminen ja tietojen antaminen sille yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa

114 artikla : 
Ihmisoikeuksien loukkaukset

OSA IV: AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

115 artikla : 
Parlamentin toiminnan avoimuus

116 artikla : 
Asiakirjojen julkisuus

116 a artikla : 
Pääsy parlamentin tiloihin

OSA V: SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: NIMITYKSET

117 artikla : 
Komission puheenjohtajan valitseminen

118 artikla : 
Komission valitseminen

118 a artikla : 
Monivuotinen ohjelmasuunnittelu

119 artikla : 
Epäluottamuslause-esitys komissiolle

120 artikla : 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden ja julkisasiamiesten nimitykset

121 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

122 artikla : 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen

122 a artikla : 
Nimitykset talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin
LUKU 2: JULKILAUSUMAT

123 artikla : 
Komission, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston julkilausumat

124 artikla : 
Julkilausumat komission päätöksistä

125 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen julkilausumat

126 artikla : 
Euroopan keskuspankin julkilausumat

127 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 3: PARLAMENTIN KYSYMYKSET

128 artikla : 
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

129 artikla : 
Kyselytunti

130 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset

130 a artikla : 
Kirjallisesti vastattavat toissijaiset tiedustelut

130 b artikla : 
Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan

131 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille

131 a artikla : 
Yhteistä valvontamekanismia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevat kirjallisesti vastattavat kysymykset
LUKU 4: MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN KERTOMUKSET

132 artikla : 
Muiden toimielinten tai elinten vuosikertomukset ja muut kertomukset
LUKU 5: PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

133 artikla : 
Päätöslauselmaesitykset

134 artikla : 
(Poistettu)

135 artikla : 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

136 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 6: MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN KUULEMINEN

137 artikla : 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

138 artikla : 
Alueiden komitean kuuleminen

139 artikla : 
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille
LUKU 7: TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

140 artikla : 
Toimielinten väliset sopimukset
LUKU 8: ASIOIDEN KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMESSA

141 artikla : 
Menettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa

OSA VI: SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

142 artikla : 
Tietojen vaihto, yhteydet ja vastavuoroiset palvelut

143 artikla : 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)

144 artikla : 
Parlamenttien konferenssit

OSA VII: ISTUNNOT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: PARLAMENTIN ISTUNNOT

145 artikla : 
Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

146 artikla : 
Parlamentin koollekutsuminen

147 artikla : 
Kokoontumispaikat

148 artikla : 
Jäsenten osallistuminen istuntoihin
LUKU 2: PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

149 artikla : 
Esityslistaluonnos

149 a artikla : 
Esityslistan hyväksyminen ja muuttaminen

150 artikla : 
Menettely täysistunnossa ilman tarkistuksia ja keskustelua

151 artikla : 
Lyhyt esittely

152 artikla : 
(Poistettu)

153 artikla : 
Ylimääräinen keskustelu

153 a artikla : 
Poliittisen ryhmän pyytämä ajankohtainen keskustelu

154 artikla : 
Kiireellisyys

155 artikla : 
Yhteiskeskustelu

156 artikla : 
Määräajat
LUKU 3: YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

157 artikla : 
Istuntosaliin pääsy

158 artikla : 
Kielet

159 artikla : 
Siirtymäkauden sääntö

160 artikla : 
Asiakirjojen jakelu

161 artikla : 
Asiakirjojen sähköinen käsitteleminen

162 artikla : 
Puheajan jakaminen ja puhujalista

163 artikla : 
Minuutin puheenvuorot

164 artikla : 
Henkilökohtaiset lausumat

164 a artikla : 
Haitan aiheuttamisen estäminen
LUKU 4: JÄSENTEN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

165 artikla : 
Välittömät toimenpiteet

166 artikla : 
Seuraamukset

167 artikla : 
Sisäiset oikeussuojakeinot
LUKU 5: PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

168 artikla : 
Päätösvaltaisuus

168 a artikla : 
Vähimmäismäärät

169 artikla : 
Tarkistusten jättäminen ja esittely

170 artikla : 
Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

171 artikla : 
Äänestysmenettely

172 artikla : 
(Poistettu)

173 artikla : 
(Poistettu)

174 artikla : 
Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys

175 artikla : 
Täysistuntotarkistusten esikäsittely valiokunnassa

176 artikla : 
Kohta kohdalta -äänestys

177 artikla : 
Äänestysoikeus

178 artikla : 
Äänestäminen

179 artikla : 
Lopullinen äänestys

179 a artikla : 
Tasan menevät äänestykset

180 artikla : 
Äänestys nimenhuudon mukaan

180 a artikla : 
Salainen äänestys

181 artikla : 
Koneäänestysjärjestelmän käyttö

182 artikla : 
(Poistettu)

182 a artikla : 
Äänestystä koskevat epäselvyydet

183 artikla : 
Äänestysselitykset

184 artikla : 
(Poistettu)
LUKU 6: TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUOROT JA MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

184 a artikla : 
Työjärjestyspuheenvuorot

185 artikla : 
Menettelyä koskevat esitykset

186 artikla : 
(Poistettu)

187 artikla : 
Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi

188 artikla : 
Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

189 artikla : 
Keskustelun päättäminen

190 artikla : 
Keskustelun tai äänestyksen lykkääminen

191 artikla : 
Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen
LUKU 7: ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

192 artikla : 
Pöytäkirjat

193 artikla : 
Hyväksytyt tekstit

194 artikla : 
Sanatarkat istuntoselostukset

195 artikla : 
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

OSA VIII: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: VALIOKUNNAT

196 artikla : 
Pysyvien valiokuntien asettaminen

197 artikla : 
Erityisvaliokunnat

198 artikla : 
Tutkintavaliokunnat

199 artikla : 
Valiokuntien kokoonpano

200 artikla : 
Varajäsenet

201 artikla : 
Valiokuntien tehtävät

201 a artikla : 
Toimivaltakysymykset

202 artikla : 
(Poistettu)

203 artikla : 
Alivaliokunnat

204 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajistot

205 artikla : 
Valiokunnan koordinaattorit

205 a artikla : 
Varjoesittelijät

206 artikla : 
Valiokunnan kokoukset

207 artikla : 
Valiokunnan kokouspöytäkirjat

208 artikla : 
Äänestys valiokunnassa

209 artikla : 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

210 artikla : 
Kyselytunti valiokunnassa

210 a artikla : 
Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua parlamentin vastaanottamiin luottamuksellisiin tietoihin

211 artikla : 
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset
LUKU 2: PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVAT VALTUUSKUNNAT

212 artikla : 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

213 artikla : 
(Poistettu)

214 artikla : 
Parlamentaariset sekavaliokunnat

214 a artikla : 
Yhteistyö Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa

OSA IX: VETOOMUKSET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

215 artikla : 
Oikeus esittää vetoomus

216 artikla : 
Vetoomusten käsittely

216 a artikla : 
Tiedonhankintamatkat

217 artikla : 
Tiedonanto vetoomuksista

218 artikla : 
Kansalaisaloite

OSA X: OIKEUSASIAMIES
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

219 artikla : 
Oikeusasiamiehen valitseminen

220 artikla : 
Oikeusasiamiehen toiminta

221 artikla : 
Oikeusasiamiehen erottaminen

OSA XI: PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

222 artikla : 
Parlamentin pääsihteeristö

OSA XII: EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA JA EUROOPAN TASON POLIITTISIA SÄÄTIÖITÄ KOSKEVA TOIMIVALTA
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

223 artikla : 
(Poistettu)

223 a artikla : 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä koskeva toimivalta

224 artikla : 
Puhemiehistön toimivalta (Poistettu)

225 artikla : 
Asiasta vastaavan valiokunnan ja parlamentin täysistunnon toimivalta (Poistettu)

OSA XIII: TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

226 artikla : 
Työjärjestyksen soveltaminen

227 artikla : 
Työjärjestyksen muuttaminen

OSA XIV: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

228 artikla : 
Euroopan unionin tunnukset

229 artikla : 
Keskeneräiset asiat

230 artikla : 
(Poistettu)

231 artikla : 
Oikaisut

LIITE I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA

LIITE II
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
130, 130 A, 130 B, 131 JA 131 A ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA KOSKEVAT KRITEERIT

LIITE III
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
OHJEITA JA YLEISPERIAATTEITA, JOITA ON NOUDATETTAVA VALITTAESSA AIHEITA 135 ARTIKLAN MUKAISTEN, IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA KÄYTÄVIEN KESKUSTELUJEN ESITYSLISTALLE

LIITE IV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

LIITE V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA

I. : 
Ulkoasiainvaliokunta

II. : 
Kehitysvaliokunta

III. : 
Kansainvälisen kaupan valiokunta

IV. : 
Budjettivaliokunta

V. : 
Talousarvion valvontavaliokunta

VI. : 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

VII. : 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

VIII. : 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

IX. : 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

X. : 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

XI. : 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

XII. : 
Aluekehitysvaliokunta

XIII. : 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

XIV. : 
Kalatalousvaliokunta

XV. : 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

XVI. : 
Oikeudellisten asioiden valiokunta

XVII. : 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

XVIII. : 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

XIX. : 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

XX. : 
Vetoomusvaliokunta

LIITE VI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
KOMISSION HYVÄKSYMINEN JA KUULEMISTEN AIKANA ANNETTUJEN SITOUMUSTEN SEURANTA

LIITE VII
Sivun alkuunEdellinen
TAVALLISTA LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYSTÄ NOUDATTAEN ANNETTAVIEN SÄÄDÖSTEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö