Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
Horná časť stránkyOBSAH
 DODATOK
 REGISTER
 POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
 SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

OBSAH
HlavyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PrílohyIIIIIIIVVVIVII

HLAVA I: POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
Horná časť stránkyNasledujúci
KAPITOLA 1: POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : 
Európsky parlament

Článok 2 : 
Nezávislosť mandátu

Článok 3 : 
Preskúmanie osvedčení o zvolení

Článok 4 : 
Trvanie poslaneckého mandátu

Článok 5 : 
Výsady a imunity

Článok 6 : 
Zbavenie imunity

Článok 7 : 
Ochrana výsad a imunity

Článok 8 : 
Naliehavé opatrenie predsedu Parlamentu v záujme potvrdenia imunity

Článok 9 : 
Imunitné konanie

Článok 10 : 
(vypúšťa sa)

Článok 11 : 
Finančné záujmy poslancov a pravidlá správania

Článok 12 : 
Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Článok 13 : 
Pozorovatelia
KAPITOLA 2: DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 14 : 
Dočasný predseda

Článok 15 : 
Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Článok 16 : 
Voľba predsedu Parlamentu – otvárací prejav

Článok 17 : 
Voľba podpredsedov Parlamentu

Článok 18 : 
Voľba kvestorov

Článok 19 : 
Funkčné obdobie držiteľov najvyšších funkcií

Článok 20 : 
Uvoľnené funkcie

Článok 21 : 
Predčasné ukončenie výkonu funkcie
KAPITOLA 3: ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 22 : 
Pôsobnosť predsedu Parlamentu

Článok 23 : 
Pôsobnosť podpredsedov Parlamentu

Článok 24 : 
Zloženie Predsedníctva

Článok 25 : 
Pôsobnosť Predsedníctva

Článok 26 : 
Zloženie Konferencie predsedov

Článok 27 : 
Pôsobnosť Konferencie predsedov

Článok 28 : 
Pôsobnosť kvestorov

Článok 29 : 
Konferencia predsedov výborov

Článok 30 : 
Konferencia predsedov delegácií

Článok 30a : 
Kontinuita funkcie počas obdobia volieb

Článok 31 : 
Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článok 32 : 
Ustanovenie a rozpustenie politických skupín

Článok 33 : 
Činnosť a právne postavenie politických skupín

Článok 34 : 
Medziskupiny

Článok 35 : 
Nezaradení poslanci

Článok 36 : 
Zasadací poriadok v rokovacej sále

HLAVA II: LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 37 : 
Ročné plánovanie

Článok 38 : 
Dodržiavanie základných práv

Článok 39 : 
Overovanie právneho základu

Článok 40 : 
Delegovanie legislatívnej právomoci a prenesenie vykonávacích právomocí

Článok 41 : 
Overovanie zlučiteľnosti z finančného hľadiska

Článok 42 : 
Posudzovanie dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality

Článok 43 : 
Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

Článok 44 : 
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Článok 45 : 
Právo Parlamentu predkladať návrhy

Článok 46 : 
Žiadosti o predloženie návrhov adresované Komisii

Článok 47 : 
Posudzovanie právne záväzných aktov

Článok 47a : 
Urýchlenie legislatívnych postupov

Článok 48 : 
Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív iných inštitúcií než Komisie alebo iniciatív členských štátov
KAPITOLA 2: POSTUP VO VÝBORE

Článok 49 : 
Legislatívne správy

Článok 50 : 
Zjednodušený postup

Článok 51 : 
Nelegislatívne správy

Článok 52 : 
Iniciatívne správy

Článok 52a : 
Vypracovanie správ

Článok 53 : 
Stanoviská výborov

Článok 54 : 
Postup pridružených výborov

Článok 55 : 
Postup spoločných výborov

Článok 56 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 3: RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 1 - PRVÉ ČÍTANIE

Článok 57 : 
(vypúšťa sa)

Článok 58 : 
(vypúšťa sa)

Článok 59 : 
Hlasovanie v Parlamente – prvé čítanie

Článok 59a : 
Vrátenie veci gestorskému výboru

Článok 60 : 
(vypúšťa sa)

Článok 61 : 
(vypúšťa sa)

Článok 62 : 
(vypúšťa sa)

Článok 63 : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu

Článok 63a : 
Dohoda v prvom čítaní
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 64 : 
Predloženie pozície Rady

Článok 65 : 
Predĺženie lehôt

Článok 66 : 
Postup v gestorskom výbore

Článok 67 : 
Predloženie Parlamentu

Článok 67a : 
Hlasovanie v Parlamente – druhé čítanie

Článok 68 : 
(vypúšťa sa)

Článok 69 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady

Článok 69a : 
Dohoda v druhom čítaní
ODDIEL 3 - MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RÁMCI RIADNEHO LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 69b : 
Všeobecné ustanovenia

Článok 69c : 
Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente

Článok 69d : 
Rokovania pred prvým čítaním v Rade

Článok 69e : 
Rokovania pred druhým čítaním v Parlamente

Článok 69f : 
Priebeh rokovaní
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 69g : 
Predĺženie lehôt

Článok 70 : 
Zvolanie Zmierovacieho výboru

Článok 71 : 
Delegácia v Zmierovacom výbore

Článok 72 : 
Spoločný návrh
ODDIEL 5 - UKONČENIE POSTUPU

Článok 73 : 
(vypúšťa sa)

Článok 74 : 
(vypúšťa sa)

Článok 75 : 
(vypúšťa sa)

Článok 76 : 
(vypúšťa sa)

Článok 77 : 
(vypúšťa sa)

Článok 78 : 
Podpis a uverejnenie prijatých aktov
KAPITOLA 4: OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 78a : 
Zmenený návrh právne záväzného aktu

Článok 78b : 
Pozícia Komisie k pozmeňujúcim návrhom

Článok 78c : 
Hlasovanie v Parlamente

Článok 78d : 
Postup po prijatí pozície Parlamentu

Článok 78e : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu
KAPITOLA 5: ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 79 : 
Riadna revízia zmluvy

Článok 80 : 
Zjednodušená revízia zmluvy

Článok 81 : 
Zmluvy o pristúpení

Článok 82 : 
Vystúpenie z Únie

Článok 83 : 
Porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom

Článok 84 : 
Zloženie Parlamentu

Článok 85 : 
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi
KAPITOLA 6: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 86 : 
Viacročný finančný rámec

Článok 86a : 
Ročný rozpočtový postup

Článok 87 : 
(vypúšťa sa)

Článok 88 : 
Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu

Článok 89 : 
(vypúšťa sa)

Článok 90 : 
Rozpočtový zmierovací postup

Článok 91 : 
Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Článok 92 : 
Systém predbežných dvanástin

Článok 92a : 
Plnenie rozpočtu

Článok 93 : 
Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Článok 94 : 
Ďalšie postupy udelenia absolutória

Článok 94a : 
Medziinštitucionálna spolupráca

Článok 95 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 7: VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 96 : 
Odhad rozpočtu Parlamentu

Článok 97 : 
Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu

Článok 98 : 
Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania, schvaľovania účtovnej závierky a udeľovania absolutória
KAPITOLA 8: POSTUP SÚHLASU

Článok 99 : 
Postup súhlasu
KAPITOLA 9: INÉ POSTUPY

Článok 100 : 
Postup pri vydávaní stanovísk k výnimkám pre prijatie eura

Článok 101 : 
Postupy týkajúce sa dialógu medzi sociálnymi partnermi

Článok 102 : 
Postup pri preskúmaní plánovaných dobrovoľných dohôd

Článok 103 : 
Kodifikácia

Článok 104 : 
Prepracovanie
KAPITOLA 10: DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 105 : 
Delegované akty

Článok 106 : 
Vykonávacie akty a opatrenia

Článok 107 : 
Preskúmanie v rámci postupu pridružených výborov alebo postupu spoločných výborov

HLAVA III: MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 108 : 
Medzinárodné dohody

Článok 109 : 
Predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatie pozície Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody
KAPITOLA 2: ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 110 : 
Osobitní zástupcovia

Článok 111 : 
Medzinárodné zastúpenie

Článok 112 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 3: ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 113 : 
Odporúčania o vonkajších politikách Únie

Článok 113a : 
Porada s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 114 : 
Porušovanie ľudských práv

HLAVA IV: TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 115 : 
Transparentnosť činnosti Parlamentu

Článok 116 : 
Prístup verejnosti k dokumentom

Článok 116a : 
Prístup do Parlamentu

HLAVA V: VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: VYMENOVANIA

Článok 117 : 
Voľba predsedu Komisie

Článok 118 : 
Voľba Komisie

Článok 118a : 
Viacročné plánovanie

Článok 119 : 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Článok 120 : 
Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Článok 121 : 
Vymenovanie členov Dvora audítorov

Článok 122 : 
Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Článok 122a : 
Vymenovanie do orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí
KAPITOLA 2: VYHLÁSENIA

Článok 123 : 
Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Článok 124 : 
Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Článok 125 : 
Vyhlásenia Dvora audítorov

Článok 126 : 
Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

Článok 127 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 3: PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 128 : 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Článok 129 : 
Hodina otázok

Článok 130 : 
Otázky na písomné zodpovedanie

Článok 130a : 
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie

Článok 130b : 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou

Článok 131 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

Článok 131a : 
Otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií
KAPITOLA 4: SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

Článok 132 : 
Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií alebo orgánov
KAPITOLA 5: UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 133 : 
Návrhy uznesení

Článok 134 : 
(vypúšťa sa)

Článok 135 : 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu

Článok 136 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 6: PORADA S OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 137 : 
Porada s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Článok 138 : 
Porada s Výborom regiónov

Článok 139 : 
Žiadosti adresované európskym agentúram
KAPITOLA 7: MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 140 : 
Medziinštitucionálne dohody
KAPITOLA 8: ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 141 : 
Konanie na Súdnom dvore Európskej únie

HLAVA VI: VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 142 : 
Výmena informácií, kontakty a vzájomné poskytovanie vybavenia

Článok 143 : 
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie (COSAC)

Článok 144 : 
Konferencie parlamentov

HLAVA VII: ZASADANIA
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 145 : 
Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

Článok 146 : 
Zvolanie Parlamentu

Článok 147 : 
Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

Článok 148 : 
Účasť poslancov na rokovaniach
KAPITOLA 2: PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 149 : 
Návrh programu

Článok 149a : 
Schválenie programu a jeho zmena

Článok 150 : 
Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy

Článok 151 : 
Stručná prezentácia

Článok 152 : 
(vypúšťa sa)

Článok 153 : 
Mimoriadna rozprava

Článok 153a : 
Tematická rozprava na žiadosť politickej skupiny

Článok 154 : 
Naliehavý postup

Článok 155 : 
Spoločná rozprava

Článok 156 : 
Lehoty
KAPITOLA 3: VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 157 : 
Prístup do rokovacej sály

Článok 158 : 
Jazyky

Článok 159 : 
Prechodné opatrenia

Článok 160 : 
Doručovanie dokumentov

Článok 161 : 
Elektronické spracúvanie dokumentov

Článok 162 : 
Pridelenie rečníckeho času a zoznam rečníkov

Článok 163 : 
Jednominútové vystúpenia

Článok 164 : 
Osobné vyhlásenia

Článok 164a : 
Predchádzanie mareniu postupov
KAPITOLA 4: OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 165 : 
Okamžité opatrenia

Článok 166 : 
Sankcie

Článok 167 : 
Vnútorné odvolacie postupy
KAPITOLA 5: UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 168 : 
Uznášaniaschopnosť

Článok 168a : 
Prahové hodnoty

Článok 169 : 
Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov

Článok 170 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov

Článok 171 : 
Postup pri hlasovaní

Článok 172 : 
(vypúšťa sa)

Článok 173 : 
(vypúšťa sa)

Článok 174 : 
Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Článok 175 : 
Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore

Článok 176 : 
Hlasovanie po častiach

Článok 177 : 
Hlasovacie právo

Článok 178 : 
Hlasovanie

Článok 179 : 
Záverečné hlasovanie

Článok 179a : 
Rovnosť hlasov

Článok 180 : 
Hlasovanie podľa mien

Článok 180a : 
Tajné hlasovanie

Článok 181 : 
Používanie elektronického hlasovacieho zariadenia

Článok 182 : 
(vypúšťa sa)

Článok 182a : 
Spory týkajúce sa hlasovania

Článok 183 : 
Vysvetlenia hlasovania

Článok 184 : 
(vypúšťa sa)
KAPITOLA 6: PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 184a : 
Procedurálne námietky

Článok 185 : 
Procedurálne návrhy

Článok 186 : 
(vypúšťa sa)

Článok 187 : 
Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú

Článok 188 : 
Vrátenie veci výboru

Článok 189 : 
Uzavretie rozpravy

Článok 190 : 
Odloženie rozpravy alebo hlasovania

Článok 191 : 
Prerušenie alebo skončenie rokovania
KAPITOLA 7: VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 192 : 
Zápisnica

Článok 193 : 
Prijaté texty

Článok 194 : 
Doslovný zápis

Článok 195 : 
Audiovizuálny záznam rokovania

HLAVA VIII: VÝBORY A DELEGÁCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KAPITOLA 1: VÝBORY

Článok 196 : 
Zriaďovanie stálych výborov

Článok 197 : 
Osobitné výbory

Článok 198 : 
Vyšetrovacie výbory

Článok 199 : 
Zloženie výborov

Článok 200 : 
Náhradníci

Článok 201 : 
Úlohy výborov

Článok 201a : 
Kompetenčné spory

Článok 202 : 
(vypúšťa sa)

Článok 203 : 
Podvýbory

Článok 204 : 
Predsedníctvo výboru

Článok 205 : 
Koordinátori výborov

Článok 205a : 
Tieňoví spravodajcovia

Článok 206 : 
Schôdze výborov

Článok 207 : 
Zápisnice zo schôdzí výborov

Článok 208 : 
Hlasovanie vo výbore

Článok 209 : 
Ustanovenia o rokovaniach v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Článok 210 : 
Hodina otázok vo výbore

Článok 210a : 
Postup na konzultácie výboru o dôverných informáciách doručených Parlamentu

Článok 211 : 
Verejné vypočutia o iniciatívach občanov
KAPITOLA 2: MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 212 : 
Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

Článok 213 : 
(vypúšťa sa)

Článok 214 : 
Spoločné parlamentné výbory

Článok 214a : 
Spolupráca s Parlamentným zhromaždením Rady Európy

HLAVA IX: PETÍCIE
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 215 : 
Petičné právo

Článok 216 : 
Preskúmanie petícií

Článok 216a : 
Návštevy na účely zistenia potrebných skutočností

Článok 217 : 
Oznámenie o petíciách

Článok 218 : 
Iniciatíva občanov

HLAVA X: OMBUDSMAN
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 219 : 
Voľba ombudsmana

Článok 220 : 
Činnosť ombudsmana

Článok 221 : 
Odvolanie ombudsmana z funkcie

HLAVA XI: SEKRETARIÁT PARLAMENTU
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 222 : 
Sekretariát Parlamentu

HLAVA XII: PRÁVOMOCI A POVINNOSTI SÚVISIACE S EURÓPSKYMI POLITICKÝMI STRANAMI A EURÓPSKYMI POLITICKÝMI NADÁCIAMI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 223 : 
(vypúšťa sa)

Článok 223a : 
Právomoci a povinnosti súvisiace s európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami

Článok 224 : 
Právomoci a povinnosti Predsedníctva (vypúšťa sa)

Článok 225 : 
Právomoci a povinnosti príslušného výboru a pléna Parlamentu (vypúšťa sa)

HLAVA XIII: UPLATŇOVANIE A ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 226 : 
Uplatňovanie rokovacieho poriadku

Článok 227 : 
Zmena rokovacieho poriadku

HLAVA XIV: RÔZNE USTANOVENIA
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Článok 228 : 
Symboly Únie

Článok 229 : 
Neukončené záležitosti

Článok 230 : 
(vypúšťa sa)

Článok 231 : 
Korigendá

PRÍLOHA I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KÓDEX SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU V OBLASTI FINANČNÝCH ZÁUJMOV A KONFLIKTOV ZÁUJMOV

PRÍLOHA II
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY A INTERPELÁCIE NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 130, 130A, 130B, 131 A 131A ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA III
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
USMERNENIA A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI VÝBERE ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ SA MAJÚ ZARADIŤ DO PROGRAMU ROZPRAVY O PRÍPADOCH PORUŠENIA ĽUDSKÝCH PRÁV, DEMOKRACIE A ZÁSAD PRÁVNEHO ŠTÁTU PODĽA ČLÁNKU 135 ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA IV
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
POSTUP POSUDZOVANIA A PRIJÍMANIA ROZHODNUTÍ O UDELENÍ ABSOLUTÓRIA

PRÍLOHA V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV

I. : 
Výbor pre zahraničné veci

II. : 
Výbor pre rozvoj

III. : 
Výbor pre medzinárodný obchod

IV. : 
Výbor pre rozpočet

V. : 
Výbor pre kontrolu rozpočtu

VI. : 
Výbor pre hospodárske a menové veci

VII. : 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

VIII. : 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

IX. : 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

X. : 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

XI. : 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

XII. : 
Výbor pre regionálny rozvoj

XIII. : 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

XIV. : 
Výbor pre rybárstvo

XV. : 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

XVI. : 
Výbor pre právne veci

XVII. : 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

XVIII. : 
Výbor pre ústavné veci

XIX. : 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

XX. : 
Výbor pre petície

PRÍLOHA VI
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
SCHVÁLENIE KOMISIE A MONITOROVANIE ZÁVÄZKOV PRIJATÝCH POČAS VYPOČUTÍ

PRÍLOHA VII
Horná časť stránkyPredchádzajúci
POŽIADAVKY NA VYPRACÚVANIE NÁVRHOV AKTOV PRIJÍMANÝCH V SÚLADE S RIADNYM LEGISLATÍVNYM POSTUPOM
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia