Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

TILLÆG : VERSION AF ARTIKEL 11, STK. 6, 196-200, 204 OG 212 GÆLDER FRA ÅBNINGEN AF PLENARMØDET I JULI 2019 (I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSER AF 13. DECEMBER 2016 OG 31. JANUAR 2019)

Artikel 11

6.   Medlemmerne skal afholde sig fra enhver form for psykisk eller seksuel chikane og overholde kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv, der er vedføjet som bilag til denne forretningsorden.

Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har underskrevet erklæringen vedrørende denne kodeks.

Artikel 196 : Nedsættelse af stående udvalg

Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående udvalg. Deres ansvarsområder fastsættes i et bilag til forretningsordenen(1). Dette bilag vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Udnævnelse af medlemmer til disse udvalg finder sted under den første mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet.

De stående udvalgs ansvarsområder kan også omdefineres på et andet tidspunkt end nedsættelsen.

Artikel 197 : Særlige udvalg

1.   Efter forslag fra Formandskonferencen kan Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige udvalg, hvis ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen

2.   De særlige udvalgs funktionsperiode kan højst være 12 måneder, medmindre Parlamentet inden periodens udløb forlænger den. Medmindre andet fastsættes i Parlamentets afgørelse om nedsættelse af det særlige udvalg, starter udvalgets funktionsperiode på datoen for dets konstituerende møde.

3.   Særlige udvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.

Artikel 198 : Undersøgelsesudvalg

1.   I overensstemmelse med artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF(2) kan Parlamentet efter anmodning fra 1/4 af sine medlemmer nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, hvad enten disse skulle være begået af en EU-institution eller et EU-organ, af en offentlig myndighed i en medlemsstat eller af personer, som i henhold til EU-retten er bemyndiget til at anvende denne.

Undersøgelsens formål som defineret af 1/4 af Parlamentets medlemmer samt den i stk. 11 fastsatte frist kan der ikke stilles ændringsforslag til.

2.   Afgørelsen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg offentliggøres, senest en måned efter at den er blevet truffet, i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   For forhandlingerne i et undersøgelsesudvalg gælder bestemmelserne vedrørende udvalg i forretningsordenen, med forbehold af de særlige bestemmelser i denne artikel og i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF.

4.   Anmodningen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg skal indeholde en præcis angivelse af undersøgelsens formål samt en udførlig begrundelse. Parlamentet afgør efter forslag fra Formandskonferencen, om der skal nedsættes et udvalg, og i bekræftende fald dets talmæssige sammensætning.

5.   Undersøgelsesudvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.

6.   Kun ordinære medlemmer eller i disses fravær de faste stedfortrædere har stemmeret på ethvert stadium af et undersøgelsesudvalgs arbejde.

7.   Undersøgelsesudvalget vælger en formand og næstformænd og udpeger én eller flere ordførere. Udvalget kan endvidere give sine medlemmer hverv og særlige opgaver eller uddelegere beføjelser til dem. De pågældende medlemmer aflægger efterfølgende en detaljeret beretning.

8.   Mellem møderne udøves udvalgets beføjelser, i hastesager eller når det er nødvendigt, af dets koordinatorer med forbehold af udvalgets godkendelse på dets første efterfølgende møde.

9.   Med hensyn til brugen af sprog anvender undersøgelsesudvalget bestemmelserne i artikel 158. Udvalgets formandskab:

-   kan begrænse tolkningen til de officielle sprog for de udvalgsmedlemmer, der deltager i forhandlingerne, hvis dette anses for nødvendigt af fortrolighedshensyn,

-   beslutter, om indhentede dokumenter skal oversættes på en sådan måde, at udvalget kan fungere hurtigt og effektivt, samtidig med at eventuelle krav om hemmeligholdelse og fortrolighed overholdes.

10.   Såfremt påståede overtrædelser eller fejl og forsømmelser i gennemførelsen af EU-retten tyder på, at et organ eller en myndighed i en medlemsstat kunne være ansvarlig, kan undersøgelsesudvalget anmode den pågældende medlemsstats parlament om at samarbejde i undersøgelsesarbejdet.

11.   Et undersøgelsesudvalg afslutter sit arbejde med at forelægge en beretning om resultatet af sit arbejde for Parlamentet inden for en frist på højst tolv måneder efter det konstituerende møde. Parlamentet kan to gange vedtage at forlænge denne frist med tre måneder. Beretningen kan i givetfald indeholde eventuelle mindretalsholdninger, jf. artikel 52a. Beretningen offentliggøres.

Efter anmodning fra undersøgelsesudvalget afholder Parlamentet en forhandling om denne beretning i den mødeperiode, der følger efter forelæggelsen af beretningen.

12.   Udvalget kan ligeledes forelægge Parlamentet et udkast til henstilling til institutioner eller organer inden for Den Europæiske Union eller til medlemsstaterne.

13.   Parlamentets formand pålægger det kompetente udvalg, jf. bilag V, at overvåge opfølgningen af undersøgelsesudvalgets resultater og eventuelt aflægge beretning herom. Formanden træffer alle andre foranstaltninger, som anses for hensigtsmæssige med henblik på den konkrete gennemførelse af undersøgelsens konklusioner.

Artikel 199 :  Udvalgenes sammensætning

1.   Udvalgsmedlemmer, medlemmer af særlige udvalg og medlemmer af undersøgelsesudvalg udpeges af de politiske grupper og løsgængerne.

Formandskonferencen fastsætter en frist, inden for hvilken de politiske grupper og løsgængerne skal meddele deres udnævnelser til formanden, som derefter bekendtgør dem for Parlamentet.

2.   Udvalgenes sammensætning afspejler så vidt muligt Parlamentets sammensætning. Fordelingen af udvalgspladser mellem de politiske grupper skal enten være det nærmeste hele tal over eller det nærmeste hele tal under den forholdsmæssige beregning.

Såfremt der ikke er enighed mellem de politiske grupper om deres indbyrdes proportionelle vægt i et eller flere udvalg, træffer Formandskonferencen afgørelse.

3.   Såfremt en politisk gruppe beslutter ikke at deltage i et bestemt udvalg eller ikke udpeger sine medlemmer inden den af Formandskonferencen fastsatte frist, forbliver de pågældende pladser ledige. De politiske grupper må ikke udveksle pladser indbyrdes.

4.   Såfremt et medlems ændrede gruppetilhørsforhold bevirker en forstyrrelse af den forholdmæssige fordeling af udvalgspladser som defineret i stk. 2, og der ikke hersker enighed blandt de politiske grupper om at sikre overholdelse af de deri anførte principper, træffer Formandskonferencen de nødvendige afgørelser.

5.   Enhver ændring i de politiske gruppers og løsgængernes udnævnelser meddeles til formanden, som bekendtgør dem for Parlamentet senest ved starten af det næste møde. Disse afgørelser træder i kraft fra og med den dag, hvor de bekendtgøres.

6.   De politiske grupper og løsgængerne kan for hvert udvalg udpege et antal stedfortrædere, der ikke må overstige det antal ordinære medlemmer, som den pågældende politiske gruppe eller løsgængerne har ret til at udpege i udvalget. Parlamentets formand underrettes herom. Disse stedfortrædere har ret til at deltage i og tale på udvalgets møder samt, såfremt det ordinære medlem ikke er til stede, til at deltage i afstemninger.

7.   Er et ordinært medlem ikke til stede, og er der ikke valgt faste stedfortrædere, eller er disse ikke til stede, kan det ordinære medlem vælge et andet medlem af samme politiske gruppe eller, hvis medlemmet er løsgænger, en anden løsgænger til at repræsentere sig ved møderne og stemme på sine vegne. Udvalgets formand underrettes senest ved påbegyndelsen af afstemningen.

Den forudgående underretning, der er omhandlet i stk. 7, sidste punktum, skal gives inden drøftelsens afslutning eller inden påbegyndelsen af afstemningen om det eller de punkter, for hvilket eller hvilke det ordinære medlem lader sig repræsentere ved stedfortræder.

I overensstemmelse med denne artikel gælder følgende:

–   status som ordinært eller stedfortrædende medlem af et udvalg afhænger udelukkende af tilhørsforhold til en bestemt politisk gruppe

–   ændres antallet af de ordinære medlemmer, som en politisk gruppe råder over i et udvalg, ændres antallet af faste stedfortrædere tilsvarende

–   skifter et medlem politisk gruppe, kan medlemmet ikke bevare den status som ordinært medlem eller stedfortræder, den pågældende havde som medlem af sin oprindelige gruppe

–   et udvalgsmedlem kan under ingen omstændigheder være stedfortræder for et medlem, der tilhører en anden politisk gruppe.

Artikel 200 - Stedfortrædere : (udgået)

Artikel 204 : Formandskab

1.   På det første udvalgsmøde, efter at udpegelsen af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 199, og igen efter 2 1/2 års forløb vælger udvalget blandt sine ordinære medlemmer en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentets mangfoldighed skal afspejles i sammensætningen af hvert udvalgs formandskab; det må ikke bestå hverken af udelukkende mænd eller af udelukkende kvinder, og alle næstformænd må ikke komme fra den samme medlemsstat.

2.   Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, sker valget med akklamation. Hvis der imidlertid er mere end én kandidat i en given afstemning, eller hvis medlemmer eller enpolitisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den høje tærskel i udvalget, anmoderom en afstemning, sker valget ved hemmelig afstemning.

Er der kun én kandidat, er denne valgt, hvis kandidaten opnår absolut flertal af de afgivne stemmerfor og imod.

Er der flere kandidater, er den kandidat valgt, som opnår absolut flertal af de afgivne stemmer iførste valgrunde. I anden valgrunde er den kandidat valgt, som opnår flest stemmer. Vedstemmelighed er den ældste kandidat valgt.

3.   Følgende artikler om hverv finder tilsvarende anvendelse på udvalg: Artikel 14 (Midlertidig formand), artikel 15 (Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser), artikel 16 (Valg af formand - Åbningstale), artikel 19 (Funktionsperiode) og artikel 20 (Ledige poster).

Artikel 212 : Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

1.   Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående interparlamentariske delegationer og fastlægger deres karakter og medlemstal på grundlag af deres opgaver. Delegationernes medlemmer udpeges af de politiske grupper og løsgængerne under den første eller anden mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet for hele valgperioden.

2.   De politiske grupper sikrer, at der så vidt muligt tages hensyn til en rimelig repræsentation af medlemsstater, politiske retninger og køn. Ingen delegation må have en sammensætning, der gør, at mere end en tredjedel af medlemmerne har samme nationalitet. Artikel 199 finder tilsvarende anvendelse.

3.   Konstitueringen af delegationernes formandskaber sker efter den procedure, der er fastlagt for de stående udvalg, jf. artikel 204.

4.   De enkelte delegationers almindelige beføjelser fastsættes af Parlamentet. Parlamentet kan til enhver tid vedtage udvidelser eller indskrænkninger af disse beføjelser.

5.   Gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes virksomhed vedtages af Formandskonferencen efter forslag fra Delegationsformandskonferencen.

6.   Delegationsformanden aflægger regelmæssigt beretning om delegationens virksomhed til det udvalg, der er kompetent med hensyn til udenrigsanliggender.

7.   Formanden for en delegation skal have mulighed for at blive hørt af et udvalg, når der på dagsordenen er opført et punkt, der berører den pågældende delegations ansvarsområde. Dette gælder ligeledes for formanden eller ordføreren for det pågældende udvalg i forbindelse med delegationsmøder.

(1)Se bilag V.
(2)Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik