Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XVII.   Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej Únie;

2.   opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;

3.   legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;

4.   vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri súčasnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality, najmä:

a)   opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie,
b)   opatrenia týkajúce sa integrovaného riadenia spoločných hraníc,
c)   opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach vrátane terorizmu a vecné a procedurálne opatrenia týkajúce sa rozvoja jednotnejšieho prístupu Únie k trestnému právu;

5.   Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Agentúru Európskej únie pre základné práva, Europol, Eurojust, Cepol, Úrad európskeho prokurátora a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;

6.   stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia