Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XVII.    Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Skyddet inom unionens territorium av de medborgerliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.   Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

3.   Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

4.   Inrättande och utveckling av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, under iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, framför allt följande:

a)   Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)   Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)   Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inklusive i fråga om terrorism, och materiella och förfarandemässiga åtgärder i samband med utvecklingen av en mer sammanhållen straffrättslig strategi inom unionen.

5.   Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust, Cepol, den europeiska åklagarmyndigheten och andra organ och kontor inom samma område.

6.   Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy