Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2 : UPPDRAG

Artikel 16 : Val av talman – öppningsanförande (1)

1.   Nomineringar till talmansposten ska lämnas till den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet, och han eller hon ska tillkännage dem i kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, ska den fjärde valomgången, med avvikelse från vad som sägs i artikel 15.1, begränsas till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldsta kandidaten förklaras vald.

2.   Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalda talmannen får hålla ett öppningsanförande.

(1) Artikel 16 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 204.3).
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy