Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 4 : ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 32 : Учредяване и разпускане на политически групи

1.   Членовете на ЕП могат да образуват групи според политическата си ориентация.

Поначало не е необходимо Парламентът да преценява политическата ориентация на членовете на дадена група. При образуването на група съгласно настоящия член съответните членове на ЕП по дефиниция признават, че споделят определена политическа ориентация. Само в случай че горното се отрича от съответните членове, Парламентът преценява дали групата е била учредена в съответствие с настоящия Правилник за дейността.

2.   Всяка политическа група се състои от членове, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25.

3.   Когато числеността на дадена политическа група падне под някой от необходимите прагове, председателят на Парламента, със съгласието на Председателския съвет, може да разреши по-нататъшното ѝ съществуване до следващото учредително заседание на Парламента, в случай че са изпълнени следните условия:

-   членовете продължават да представляват най-малко една пета от държавите членки;

-   групата е съществувала по-дълго от една година.

Председателят на Парламента не прилага настоящата дерогация, когато са налице достатъчно данни да се предположи, че с нея се злоупотребява.

4.   Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

5.   Образуването на политическа група се декларира пред председателя. В декларацията се посочват:

-   наименованието на групата;

-   политическа декларация, в която се посочва целта на групата, и

-   имената на нейните членове и на членовете на нейното бюро.

Всички членове на групата декларират в писмена форма в приложение към декларацията, че споделят една и съща политическа ориентация.

6.   Декларацията се прилага към протокола от месечното заседание, по време на което е било обявено учредяването на политическата група.

7.   Председателят обявява в Парламента учредяването на политическите групи. Това обявяване поражда правно действие с обратна сила, което започва да тече от момента, в който групата е съобщила на председателя за своето учредяване в съответствие с настоящия член.

Председателят също така обявява в Парламента разпускането на политически групи. Това обявяване поражда правно действие в деня след този, в който групата вече не изпълнява условията за съществуването си.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност