Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článek 32 : Zřizování a rozpouštění politických skupin

1.   Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách podle své politické příslušnosti.

Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupiny. Vytvořením skupiny v souladu s tímto článkem se dotčení poslanci automaticky hlásí k politické příslušnosti. Parlament posuzuje, zda byla skupina vytvořena v souladu s jednacím řádem, pouze pokud to dotčení poslanci popírají.

2.   Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné čtvrtině členských států. Nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je 25.

3.   Jestliže skupina přestane splňovat některou z požadovaných minimálních prahových hodnot, může předseda se souhlasem Konference předsedů povolit pokračování její existence do následujícího ustavujícího zasedání Parlamentu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

-   poslanci i nadále zastupují nejméně jednu pětinu členských států;

-   skupina existuje déle než jeden rok.

Předseda tuto výjimku neuplatní v případě, že má dostatečné důvody domnívat se, že dochází k jejímu zneužití.

4.   Poslanec nemůže patřit k více než jedné politické skupině.

5.   Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi formou prohlášení. Toto prohlášení obsahuje:

-   název skupiny,

-   politické prohlášení uvádějící účel skupiny, a

-   jména jejích členů a členů jejího předsednictva.

Všichni členové skupiny v příloze písemně uvedou, že sdílí stejné politické přesvědčení.

6.   Toto prohlášení se přiloží k zápisu z dílčího zasedání, v jehož průběhu bylo oznámeno zřízení dané politické skupiny.

7.   Předseda oznamuje zřizování politických skupin v Parlamentu. Toto oznámení má zpětný právní účinek od okamžiku, kdy skupina oznámila své vytvoření předsedovi v souladu s tímto článkem.

Předseda rovněž oznamuje v Parlamentu rozpouštění politických skupin. Právní účinek tohoto oznámení nastává dnem následujícím po dni, od kterého nejsou splněny podmínky pro existenci dané politické skupiny.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí