Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 32 : Ustanovenie a rozpustenie politických skupín

1.   Poslanci sa môžu združovať do skupín podľa svojej politickej príslušnosti.

Parlament zvyčajne neposudzuje politickú príslušnosť členov skupiny. Vytvorením skupiny podľa tohto článku dotknutí poslanci potvrdzujú, že majú rovnakú politickú príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni poslanci popierajú svoju politickú príslušnosť, je potrebné, aby Parlament zhodnotil, či bola skupina vytvorená v súlade s rokovacím poriadkom.

2.   Politickú skupinu tvoria poslanci, ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine členských štátov. Minimálny počet poslancov, potrebný na vytvorenie politickej skupiny, je 25.

3.   Ak sa počet členov skupiny zníži pod jednu z požadovaných prahových hodnôt, môže predseda Parlamentu so súhlasom Konferencie predsedov povoliť, aby skupina existovala až do ďalšej ustanovujúcej schôdze Parlamentu, ak sú splnené tieto podmienky:

-   členovia naďalej zastupujú aspoň jednu pätinu členských štátov,

-   skupina existuje dlhšie ako jeden rok.

Predseda Parlamentu túto odchýlku neuplatní, ak existujú dostatočné dôkazy, podľa ktorých sa možno domnievať, že dochádza k jej zneužitiu.

4.   Poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny.

5.   Vytvorenie politickej skupiny sa oznámi predsedovi Parlamentu formou vyhlásenia. V uvedenom vyhlásení sa uvádza:

-   názov skupiny,

-   politické vyhlásenie, v ktorom sa stanovuje účel skupiny, a

-   mená jej členov a zloženie predsedníctva.

Všetci členovia skupiny písomne oznámia v prílohe k vyhláseniu, že majú rovnakú politickú príslušnosť.

6.   Vyhlásenie sa pripojí k zápisnici zo schôdze, na ktorej sa oznámilo ustanovenie politickej skupiny

7.   Predseda oznámi ustanovenie politických skupín v Parlamente. Takéto oznámenie má retroaktívnu právnu účinnosť od momentu, keď skupina v súlade s týmto článkom oznámila predsedovi Parlamentu svoje ustanovenie.

Predseda Parlamentu oznámi v Parlamente aj rozpustenie politických skupín. Takéto oznámenie nadobudne právny účinok dňom nasledujúcim po dni, keď už politická skupina nespĺňala podmienky na svoju existenciu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia