Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 4 : POLITISKA GRUPPER

Artikel 32 : Inrättande och upplösning av politiska grupper

1.   Ledamöter får bilda grupper efter politisk samhörighet.

Parlamentet behöver i normala fall inte bedöma gruppledamöters politiska samhörighet. Ledamöter som tillsammans bildar en grupp enligt denna artikel accepterar per definition att de har politisk samhörighet. Endast då de berörda ledamöterna förnekar detta blir det nödvändigt för parlamentet att bedöma om gruppen har bildats i enlighet med arbetsordningens bestämmelser.

2.   En politisk grupp ska bestå av ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras minst 25 ledamöter.

3.   Om antalet ledamöter i en grupp är mindre än ett av de tröskelvärden som gäller får talmannen efter medgivande av talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa konstituerande sammanträde, förutsatt att följande villkor uppfylls:

-   Ledamöterna företräder alltjämt minst en femtedel av medlemsstaterna.

-   Gruppen har funnits i mer än ett år.

Talmannen ska inte tillämpa det här undantaget om det finns tillräckliga bevis för att anta att det missbrukas.

4.   En ledamot får inte tillhöra flera än en politisk grupp.

5.   Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta

-   gruppens namn,

-   en politisk förklaring med gruppens syfte,

-   namnen på dess medlemmar och dess ledning.

Gruppens samtliga medlemmar ska i en bilaga till anmälan skriftligen förklara att de är politiskt samhöriga.

6.   Anmälan ska fogas som bilaga till protokollet från den sammanträdesperiod då den politiska gruppens inrättande tillkännagavs.

7.   Talmannen ska i kammaren tillkännage inrättandet av politiska grupper. Ett sådant tillkännagivande ska ha retroaktiv rättslig verkan från den tidpunkt då gruppen anmälde till talmannen att den inrättats i enlighet med denna artikel.

Talmannen ska även tillkännage upplösning av politiska grupper i kammaren. Sådana tillkännagivanden får rättslig verkan dagen efter det att förutsättningarna för den politiska gruppens existens upphört att föreligga.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy