Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 4 : FRACTIES

Artikel 33 : Activiteiten en rechtspositie van de fracties

1.   De fracties oefenen hun functie uit in het kader van de activiteiten van de Unie, met inbegrip van de taken die door dit Reglement aan de fracties zijn toegewezen. De fracties beschikken over een secretariaat op basis van het organigram van het secretariaat-generaal van het Parlement, over administratieve faciliteiten en over kredieten die in de begroting van het Parlement zijn opgenomen.

2.   Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode streeft de Conferentie van voorzitters ernaar overeenstemming te bereiken over procedures voor het tot uitdrukking brengen van de politieke verscheidenheid van het Parlement in de commissies en delegaties, alsook in de besluitvormingsorganen.

3.   Het Bureau stelt, met inachtneming van een voorstel daartoe van de Conferentie van voorzitters, de voorschriften vast voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van respectievelijk de controle op de in lid 1 bedoelde faciliteiten en kredieten, alsook voor de dienovereenkomstige overdrachten van bevoegdheden voor de uitvoering van de begroting en de gevolgen van niet-naleving van die voorschriften.

4.   Die regelingen bepalen de administratieve en financiële gevolgen van de ontbinding van een fractie.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid