Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 69е : Водене на преговори

1.   Преговарящият екип на Парламента се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка от всяка политическа група, която желае да участва.

2.   Всеки документ, предназначен за обсъждане по време на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се разпраща на преговарящия екип най-малко 48 часа, а в неотложни случаи — най-малко 24 часа, преди началото на триалога.

3.   След всеки триалог председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на следващото заседание на компетентната комисия.

Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, председателят на преговарящия екип и докладчикът, от името на преговарящия екип, докладват на заседание на координаторите на комисията.

4.   Ако преговорите доведат до временно споразумение, компетентната комисия се уведомява незабавно. Документите, отразяващи резултатите от окончателния триалог, се предоставят на компетентната комисия и се публикуват. Временното споразумение се представя на компетентната комисия, която решава с единно гласуване чрез мнозинство от подадените гласове дали да го одобри. Ако бъде одобрено, то се внася за разглеждане от Парламента, като се обозначават ясно всички изменения на проекта на законодателен акт.

5.   В случай на разногласие между заинтересованите комисии по реда на членове 54 и 55 подробните правила за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност