Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ 3 - ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 69στ : Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων

1.   Της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου ηγείται ο εισηγητής και προεδρεύει ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής ή ένας αντιπρόεδρος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Αποτελείται τουλάχιστον από τους σκιώδεις εισηγητές από κάθε πολιτική ομάδα που επιθυμεί να συμμετάσχει.

2.   Κάθε έγγραφο που προορίζεται να συζητηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης με το Συμβούλιο και την Επιτροπή («τριμερής διάλογος») διανέμεται στη διαπραγματευτική ομάδα τουλάχιστον 48 ώρες, ή σε επείγουσες περιπτώσεις τουλάχιστον 24 ώρες, πριν από τον εν λόγω τριμερή διάλογο.

3.   Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, ο πρόεδρος της διαπραγματευτικής ομάδας και ο εισηγητής, εκ μέρους της διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.

Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση συνεδρίασης της επιτροπής, ο πρόεδρος της διαπραγματευτικής ομάδας και ο εισηγητής, εκ μέρους της διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών της επιτροπής.

4.   Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία, η αρμόδια επιτροπή ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση. Τα έγγραφα που αντικατοπτρίζουν την έκβαση του καταληκτικού τριμερούς διαλόγου τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας επιτροπής και δημοσιοποιούνται. Η προσωρινή συμφωνία υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει μετά από μία μοναδική ψηφοφορία με πλειοψηφία των ψηφισάντων εάν την εγκρίνει. Αν εγκριθεί, κατατίθεται στην Ολομέλεια προς εξέταση και παρουσιάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δηλώνονται σαφώς οι τροποποιήσεις στο σχέδιο νομοθετικής πράξης.

5.   Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιτροπών, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55, οι λεπτομερείς όροι για την έναρξη διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων αυτών καθορίζονται από τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου