Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN BIJ DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 69 septies : Het voeren van onderhandelingen

1.   Het onderhandelingsteam van het Parlement wordt geleid door de rapporteur en wordt voorgezeten door de voorzitter van de bevoegde commissie of een door die voorzitter aangewezen ondervoorzitter. Ook de schaduwrapporteurs van elke fractie die wenst deel te nemen, maken er in elk geval deel van uit.

2.   Alle stukken die tijdens een bijeenkomst met de Raad en de Commissie ("trialoog") zullen worden besproken, worden ten minste 48 uur of, in dringende gevallen, ten minste 24 uur vóór die trialoog aan het onderhandelingsteam toegezonden.

3.   Na elke trialoog brengen de voorzitter van het onderhandelingsteam en de rapporteur namens het onderhandelingsteam verslag uit tijdens de eerstvolgende vergadering van de bevoegde commissie.

Indien het niet haalbaar is binnen een redelijke termijn een vergadering van de commissie te beleggen, dan brengen de voorzitter van het onderhandelingsteam en de rapporteur namens het onderhandelingsteam verslag uit aan een vergadering van de coördinatoren van de commissie.

4.   Indien in het kader van de onderhandelingen een voorlopig akkoord wordt bereikt, dan wordt de bevoegde commissie onverwijld daarvan in kennis gesteld. Alle stukken die het resultaat van de slottrialoog weergeven, worden aan de bevoegde commissie ter beschikking gesteld en openbaar gemaakt. Het voorlopig akkoord wordt voorgelegd aan de bevoegde commissie, die in een enkele stemming bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist om het al dan niet goed te keuren. Indien het voorlopig akkoord wordt goedgekeurd, wordt het voor behandeling ter plenaire vergadering ingediend in een presentatie die de amendementen op het ontwerp van wetgevingshandeling duidelijk aangeeft.

5.   In geval van onenigheid tussen de betrokken commissies als bedoeld in de artikelen 54 en 55, bepaalt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de nadere regels voor het openen en voeren van onderhandelingen overeenkomstig de in die artikelen uiteengezette beginselen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid