Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 3 - MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RÁMCI RIADNEHO LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 69f : Priebeh rokovaní

1.   Rokovaciu skupinu Parlamentu vedie spravodajca a predsedá jej predseda gestorského výboru alebo podpredseda výboru, ktorého určí predseda výboru. Jej členmi sú prinajmenšom tieňoví spravodajcovia z každej politickej skupiny, ktorá si želá zúčastniť sa.

2.   Akýkoľvek dokument, o ktorom sa má rokovať na stretnutí s Radou a Komisiou (trialóg), sa rozpošle rokovacej skupine najmenej 48 hodín, alebo v naliehavých prípadoch najmenej 24 hodín pred začatím predmetného trialógu.

3.   Po každom trialógu podá predseda rokovacej skupiny a spravodajca, v mene rokovacej skupiny, správu o rokovaniach na nasledujúcej schôdzi gestorského výboru.

Ak nie je možné zvolať včas schôdzu výboru, predseda rokovacej skupiny a spravodajca podajú v mene rokovacej skupiny správu o rokovaniach na schôdzi koordinátorov výboru.

4.   Ak sa na rokovaní dosiahne predbežná dohoda, informuje sa o tom bezodkladne gestorský výbor. Dokumenty, v ktorých sú zachytené výsledky posledného trialógu, sa poskytnú gestorskému výboru a uverejnia sa. Predbežná dohoda sa predloží gestorskému výboru, ktorý rozhodne jediným hlasovaním väčšinou odovzdaných hlasov, či ju schváli. Ak sa táto dohoda prijme, predloží sa Parlamentu na prerokovanie spôsobom, ktorý jasne dokumentuje zmeny návrhu legislatívneho aktu.

5.   V prípade nezhody medzi dotknutými výbormi podľa článkov 54 a 55 stanoví predseda Konferencie predsedov výborov v súlade so zásadami stanovenými v uvedených článkoch podrobné pravidlá začatia rokovaní a ich vedenia.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia