Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 72 : Spoločný návrh

1.   Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom návrhu, vec sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do šiestich, a v prípade predĺženia do ôsmich týždňov od schválenia spoločného návrhu Zmierovacím výborom.

2.   Predsedajúci alebo iný určený člen delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore urobí vyhlásenie k spoločnému návrhu, ktorý je sprevádzaný správou.

3.   K spoločnému návrhu nemôže byť predložený žiaden pozmeňujúci návrh.

4.   O spoločnom návrhu ako o celku sa rozhoduje v jedinom hlasovaní. Spoločný návrh je schválený, ak získa väčšinu odovzdaných hlasov.

5.   Ak Zmierovací výbor nedosiahne dohodu o spoločnom návrhu, urobí o tom predsedajúci alebo iný určený člen delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore vyhlásenie. Po tomto vyhlásení nasleduje rozprava.

6.   Počas zmierovacieho postupu medzi Parlamentom a Radou po druhom čítaní nie je možné návrh vrátiť späť výboru.

7.   Články 49, 50 a 53 sa neuplatňujú v treťom čítaní.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia