Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 121 : Назначаване на членовете на Сметната палата

1.   Кандидатите за членове на Сметната палата се канят да направят изявление пред компетентната комисия и да отговорят на поставените им от нейните членове въпроси. Комисията гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите.

2.   Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.

3.   Гласуването в пленарно заседание се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурите, освен ако по искане на компетентната комисия, на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши друго. Комисията гласува тайно и поотделно всяка от кандидатурите.

4.   Ако Парламентът изрази отрицателно становище относно отделна кандидатура, председателят изисква от Съвета да оттегли предложението си и да предложи нова кандидатура на Парламента.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност