Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 4 : МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 166 : Санкции

1.   При сериозни случаи на нарушение на член 11, параграфи 2 до 9 председателят взема мотивирано решение за налагане на подходяща санкция на съответния член на ЕП в съответствие с настоящия член.

Във връзка с член 11, параграф 3 или 4 председателят може да приеме мотивирано решение по реда на настоящия член, независимо от това дали преди е била налагана незабавна мярка по смисъла на член 165 на съответния член на ЕП.

Във връзка с член 11, параграф 6 председателят може само да приеме мотивирано решение по реда на настоящия член след като е установил случай на тормоз в съответствие с приложимата вътрешна административна процедура относно тормоза и предотвратяването му.

Председателят може да наложи санкция на член на ЕП в случаите, в които е предвидена разпоредба от настоящия Правилник за дейността или от решение, прието от Бюрото по реда на член 25, за прилагането на настоящия член.

2.   Председателят приканва съответния член на ЕП да представи своите забележки в писмен вид преди приемането на решението. Председателят може вместо това да реши да свика устно изслушване винаги когато е по-подходящо.

Решението, с което се налага санкция, се съобщава на съответния член на ЕП чрез препоръчано писмо или, при неотложни случаи, посредством разпоредителите.

След като съответният член на ЕП бъде уведомен за това решение, всяка санкция, наложена на член на ЕП, се обявява от председателя на пленарно заседание. Лицата на председателски длъжности в органите, комисиите и делегациите, в които участва съответният член на ЕП, се уведомяват за това.

Когато решението за санкцията стане окончателно, то се публикува на видно място на уебсайта на Парламента и остава там за остатъка от парламентарния мандат.

3.   При оценката на наблюдаваното поведение се вземат предвид неговият епизодичен, повтарящ се или системен характер, както и неговата тежест. Вземат се предвид и възможните вреди, нанесени на достойнството и репутацията на Парламента, ако това е приложимо.

4.   Санкцията може да се състои в прилагане на една или няколко от следните мерки:

(а)   порицание;

(б)   лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 2 до 30 дни;

(в)   временно отстраняване от участие във всички или в част от дейностите на Парламента за срок от 2 до 30 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала и при строго спазване в този случай на нормите за поведение на членовете на ЕП;

(г)   забрана за съответния член на ЕП да представлява Парламента в междупарламентарна делегация, на междупарламентарна конференция или на какъвто и да било междуинституционален форум, за срок с продължителност до една година;

(д)   при нарушаване на поверителността — ограничаване на правата за достъп до поверителна или класифицирана информация за срок до една година.

5.   Мерките, предвидени в параграф 3, букви б)—д), могат да бъдат удвоени при повторни нарушения или ако членът на ЕП откаже да изпълни мярка, предприета съгласно член 165, параграф 4.

6.   Освен това председателят може да внесе предложение в Председателския съвет за временно отстраняване или освобождаване на члена на ЕП от една или повече от заеманите от него мандатни длъжности в рамките на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 21.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност