Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 4 : МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 167 : Вътрешни процедури за обжалване

Съответният член на ЕП може по силата на член 166, параграфи 1—5 да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването на наложената от председателя на ЕП санкция. Жалбата спира изпълнението на санкцията. Най-късно до четири седмици след подаване на жалбата или, ако не заседава през този период, на следващото си заседание, Бюрото може да отмени, потвърди или измени наложената санкция, без да се засяга правото за обжалване по външен ред, с което разполага съответният член на ЕП. В случай че в определения срок Бюрото не се произнесе с решение, санкцията се счита за недействителна.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност