Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 4 : ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 167 : Internt förfarande för överklagande

Senast två veckor efter att ha underrättats om den av talmannen beslutade påföljden får den berörda ledamoten lämna in ett internt överklagande till presidiet, med stöd av artikel 166.1–166.5, vilket får till följd att påföljden tills vidare inte ska tillämpas. Presidiet får – senast fyra veckor efter att överklagandet inkommit eller, om det inte sammanträder under den perioden, vid sitt nästföljande sammanträde – upphäva, fastställa eller ändra påföljden, utan att detta påverkar ledamotens externa överklaganderättigheter. Om presidiet inte fattar beslut inom angiven tid ska påföljden anses vara ogiltig.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy