Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 179a : Rovnost hlasů (1)

1.   V případě rovnosti hlasů podle čl. 171 odst. 1 písm. b) nebo d) se text jako celek vrátí výboru. Totéž platí pro hlasování podle článků 3 a 9.

2.   V případě rovnosti hlasů při hlasování o textu předloženém k dílčímu hlasování podle článku 176 se text považuje za přijatý.

3.   Ve všech ostatních případech rovnosti hlasů, aniž jsou dotčeny články, které vyžadují kvalifikovanou většinu, se text nebo návrh považuje za zamítnutý.

Čl. 179a odst. 3 se má vykládat tak, že v případě rovnosti hlasů při hlasování o návrhu doporučení podle čl. 141 odst. 4 nevystupovat při řízení před Soudním dvorem Evropské unie, tato rovnost hlasů neznamená přijetí doporučení, že by Parlament měl v tomto řízení vystoupit. V tomto případě se má za to, že příslušný výbor nevydal žádné doporučení.

Předseda výboru může hlasovat, při rovnosti hlasů však nemá rozhodující hlas.

(1) Článek 179a se použije obdobně na výbory (viz článek 209).
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí