Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 5 : PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

179 a artikla : Tasan menevät äänestykset (1)

1.   Äänten mennessä tasan 171 artiklan 1 kohdan b tai d alakohdan mukaisesti toimitetussa äänestyksessä teksti palautetaan kokonaisuudessaan valiokuntaan. Samaa menettelyä sovelletaan myös 3 ja 9 artiklan mukaisiin äänestyksiin.

2.   Äänten mennessä tasan äänestettäessä 176 artiklan mukaisesti kohta kohdalta äänestettävästä tekstistä teksti katsotaan hyväksytyksi.

3.   Kaikissa muissa tapauksissa teksti tai ehdotus katsotaan hylätyksi äänten mennessä tasan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta määräenemmistöä edellyttävien artiklojen soveltamista.

Työjärjestyksen 179 a artiklan 3 kohdan on tulkittava tarkoittavan sitä, että kun äänet menevät tasan 141 artiklan 4 kohdan mukaisesta suosituksesta olla esiintymättä tuomioistuinkäsittelyssä Euroopan unionin tuomioistuimessa, tämä ei merkitse sitä, että annettaisiin suositus, että parlamentti esiintyy kyseisessä käsittelyssä. Tällaisessa tapauksessa on katsottava, ettei asiasta vastaava valiokunta ole antanut suositusta.

Puhemies voi äänestää, mutta hänen äänensä ei ole ratkaiseva.

(1) 179 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin (ks. 209 artikla).
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö