Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IX ANTRAŠTINĖ DALIS : PETICIJOS

216 straipsnis : Peticijų nagrinėjimas

1.   Priimtinos peticijos svarstomos už peticijas atsakingame komitete vykstant įprastai jo veiklai – arba eiliniame posėdyje, arba taikant  rašytinę procedūrą. Peticijų pateikėjai gali būti kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose, jei jų peticija bus aptariama, arba jie gali paprašyti leisti juose dalyvauti. Komiteto pirmininkas sprendžia, ar suteikti peticijų pateikėjams teisę kalbėti.

2.   Komitetas dėl priimtinos peticijos gali nuspręsti pateikti Parlamentui trumpą pasiūlymą dėl rezoliucijos, jei jis iš anksto informuoja Komitetų pirmininkų sueigą ir tam neprieštarauja Pirmininkų sueiga. Tokie pasiūlymai dėl rezoliucijų įtraukiami į plenarinio posėdžio, vyksiančio ne vėliau kaip praėjus aštuonioms savaitėms nuo tų pasiūlymų dėl rezoliucijų priėmimo komitete datos, darbotvarkės projektą. Už juos balsuojama vieną kartą. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti taikyti 151 straipsnį; jei ji to nepadaro, už pasiūlymus dėl rezoliucijų balsuojama be diskusijų.

3.   Kai komitetas ketina dėl priimtinos peticijos parengti pranešimą savo iniciatyva pagal 52 straipsnio 1 dalį, kuris visų pirma yra susijęs su Sąjungos teisės taikymu arba aiškinimu arba su siūlomais galiojančių teisės aktų pakeitimais, už tą sritį atsakingas komitetas bendradarbiauja pagal 53 straipsnio ir 54 straipsnio pirmos ir antros įtraukų nuostatas. Komitetas turi be balsavimo pritarti komiteto, atsakingo už tą sritį, pasiūlymų dėl rezoliucijos dalims, kurios yra susijusios su Sąjungos teisės taikymu ar aiškinimu arba su galiojančių teisės aktų pakeitimais. Jei komitetas atmeta tokius pasiūlymus, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas gali juos pateikti tiesiogiai Parlamentui.

4.   Asmenys priimtiną peticiją gali paremti arba atsiimti savo paramą peticijų portale. Tas portalas yra Parlamento interneto svetainėje.

5.   Komitetas gali paprašyti Komisijos jam padėti, t. y. pateikti informaciją dėl Sąjungos teisės taikymo ir jos normų laikymosi, taip pat pateikti visus dokumentus ir informaciją, susijusią su peticija. Komisijos atstovai kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose.

6.   Komitetas gali paprašyti Parlamento pirmininko persiųsti jo nuomonę ar rekomendaciją Komisijai, Tarybai ar atsakingai valstybės narės institucijai, kad jos imtųsi veiksmų ar atsakomųjų priemonių.

7.   Komitetas kasmet Parlamentui teikia ataskaitą apie savo svarstymų rezultatus ir, kai tinkama, apie tai, kokių priemonių ėmėsi Taryba ar Komisija dėl peticijų, kurias jiems perdavė Parlamentas.

Kai baigiama svarstyti priimtina peticija, paskelbiama, kad komiteto sprendimu nagrinėjimas baigtas.

8.   Peticijos pateikėjas informuojamas apie visus atitinkamus komiteto priimtus sprendimus ir jų priežastis.

9.   Komiteto sprendimu peticija gali būti nagrinėjama iš naujo, jei jam pateikiama naujų faktų, susijusių su peticija, ir to prašo peticijos pateikėjas.

10.   Komitetas savo narių balsų dauguma priima peticijų nagrinėjimo pagal šias Darbo tvarkos taisykles gaires.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika