Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ XIII : ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 226 : Прилагане на Правилника за дейността

1.   Ако възникне съмнение относно прилагането или тълкуването на настоящия Правилник за дейността, председателят може да отнесе въпроса до компетентната за неговото разглеждане комисия.

Председателите на комисии могат да направят това, когато такова съмнение възникне в хода на работа на съответната комисия и е свързано с нея.

2.   Комисията решава дали се налага да предложи изменение на настоящия Правилник за дейността. В такъв случай комисията действа в съответствие с член 227.

3.   Ако комисията реши, че е достатъчно да се даде тълкуване на разпоредбите на действащия правилник, тя изпраща тълкуването си на председателя, който уведомява за него Парламента на следващата месечна сесия.

4.   Ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, оспорят тълкуването на комисията в срок от 24 часа след неговото обявяване, въпросът се поставя на гласуване в Парламента. Приемането на текста става с мнозинство от подадените гласове, при условие че присъстват най-малко една трета от всички членове на ЕП. При отхвърляне въпросът се връща в комисията за преразглеждане.

5.   Неоспорените тълкувания и тълкуванията, приети от Парламента, се добавят като обяснителни бележки в курсив към съответния член или членове от Правилника за дейността.

6.   Тълкуванията следва да се вземат предвид при бъдещото прилагане и тълкуване на съответните членове.

7.   Компетентната комисия редовно прави преглед на Правилника за дейността и тълкуванията.

8.   Когато разпоредбите на настоящия Правилник за дейността предоставят права на определен брой членове на ЕП, този брой автоматично се коригира до най-близкото цяло число, представляващо същият процент от състава на Парламента, винаги когато общият брой на членовете на ЕП се промени, по-специално — при разширяване на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност