Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT XIII : ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

Artikel 226 : Anvendelse af forretningsordenen

1.   Opstår der tvivl om anvendelsen eller fortolkningen af forretningsordenen, kan formanden henvise spørgsmålet til behandling i det kompetente udvalg.

Opstår en sådan tvivl under udvalgsarbejdet, kan udvalgsformanden henvise spørgsmål i relation hertil til det kompetente udvalg.

2.   Udvalget afgør, om det er nødvendigt, at der foreslås en ændring af forretningsordenen. Det følger i så fald proceduren i artikel 227.

3.   Afgør udvalget, at en fortolkning af den gældende forretningsorden er tilstrækkelig, sender det sin fortolkning til formanden, som underretter Parlamentet i den følgende mødeperiode.

4.   Gør en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, indsigelse mod udvalgets fortolkning inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen, forelægges spørgsmålet for Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer under tilstedeværelse af mindst 1/3 af sine medlemmer. Ved forkastelse henvises spørgsmålet til fornyet udvalgsbehandling.

5.   Uanfægtede fortolkninger og fortolkninger vedtaget af Parlamentet vedføjes med kursiv som forklarende noter til den eller de pågældende artikler.

6.   Forklarende noter danner præcedens for den fremtidige anvendelse og fortolkning af de pågældende artikler.

7.   Det kompetente udvalg tager regelmæssigt forretningsordenen og forklarende noter op til fornyet overvejelse.

8.   Hvor et bestemt antal medlemmer har visse rettigheder i henhold til denne forretningsorden, tilpasses dette antal automatisk til det nærmeste hele tal svarende til samme procentvise andel af Parlamentets medlemmer, såfremt det samlede antal medlemmer af Parlamentet ændres, f.eks. efter en udvidelse af Den Europæiske Union.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik