Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ XIII : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 226 : Εφαρμογή του Κανονισμού

1.   Εάν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Οι πρόεδροι των επιτροπών δύνανται να πράξουν ομοίως εφόσον οι αμφιβολίες προκύψουν κατά τις εργασίες της επιτροπής και σχετίζονται προς αυτές.

2.   Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει αν απαιτείται να γίνει πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 227.

3.   Εάν η αρμόδια επιτροπή αποφασίσει ότι αρκεί η ερμηνεία των υφισταμένων διατάξεων του Κανονισμού, τότε διαβιβάζει την ερμηνεία αυτή στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη περίοδο συνόδου του.

4.   Εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωσή της, το ζήτημα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο, το οποίο αποφασίζει επ’ αυτού με σχετική πλειοψηφία εάν είναι παρόν τουλάχιστον το ένα τρίτο των βουλευτών του. Σε περίπτωση απόρριψης, το ζήτημα παραπέμπεται εκ νέου στην επιτροπή.

5.   Οι ερμηνείες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ένσταση και οι ερμηνείες που έχουν γίνει δεκτές από το Κοινοβούλιο προστίθενται με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία ως ερμηνείες του άρθρου ή των αντίστοιχων άρθρων.

6.   Οι ερμηνείες αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική εφαρμογή και ερμηνεία των σχετικών άρθρων.

7.   Ο Κανονισμός και οι ερμηνείες επανεξετάζονται τακτικά από την αρμόδια επιτροπή.

8.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις του Κανονισμού παρέχουν ορισμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών, ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται αυτομάτως στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο αυτό ποσοστό των βουλευτών του Κοινοβουλίου όταν το σύνολο των τελευταίων μεταβάλλεται, ιδίως λόγω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου