Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

XIII OSA : KODUKORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE

Artikkel 226 : Kodukorra kohaldamine

1.   Kui kodukorra kohaldamisel või tõlgendamisel tekib kahtlusi, võib president saata küsimuse arutamiseks vastutavale komisjonile.

Komisjonide esimehed võivad toimida samamoodi, kui selliseid kahtlusi tekib komisjoni töö käigus ja sellega seotult.

2.   Vastutav komisjon otsustab, kas on vaja teha ettepanek kodukorra muutmiseks. Vastutav komisjon järgib artiklis 227 sätestatud menetlust.

3.   Kui vastutav komisjon otsustab, et kehtiva kodukorra tõlgendusest piisab, edastab ta oma tõlgenduse presidendile, kes teavitab sellest parlamenti järgmisel osaistungjärgul.

4.   Kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid vaidlustavad vastutava komisjoni tõlgenduse 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest, pannakse küsimus parlamendis hääletusele. Parlament võtab teksti vastu antud häälte enamusega, tingimusel et kohal on vähemalt kolmandik parlamendi koosseisust. Kui tõlgendus lükatakse tagasi, saadetakse küsimus tagasi vastutavale komisjonile.

5.   Tõlgendused, mille kohta vastuväiteid ei esitata, ja parlamendi tõlgendused lisatakse kaldkirjas selgitavate märkustena kodukorra vastava artikli või artiklite juurde.

6.   Tõlgendused loovad pretsedendi, mida tuleb tulevikus kõnealuste artiklite kohaldamisel ja tõlgendamisel arvestada.

7.   Vastutav komisjon vaatab kodukorra ja selle tõlgendused regulaarselt läbi.

8.   Kui kodukorra sätetega antakse õigusi teatavale arvule parlamendiliikmetele, asendatakse see arv parlamendiliikmete koguarvu muutumise korral (nt Euroopa Liidu laienemisel) automaatselt lähima täisarvuga, mis moodustab parlamendiliikmete arvust sama suure osa nagu enne.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika