Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA XIII. : PRIMJENA I IZMJENE POSLOVNIKA

Članak 226. : Primjena Poslovnika

1.   Ako se pojave sumnje u vezi s primjenom ili tumačenjem odredbi Poslovnika, predsjednik može dotični predmet uputiti na razmatranje nadležnom odboru.

Predsjednici odbora mogu na isti način postupiti kad do takvih sumnji dođe tijekom rada odbora i s njim su u vezi.

2.   Odbor odlučuje treba li predložiti izmjene ovog Poslovnika. U tom slučaju postupa u skladu s člankom 227.

3.   Ako nadležni odbor odluči da je tumačenje postojećeg Poslovnika dovoljno, šalje svoje tumačenje predsjedniku, koji o tome izvještava Parlament na sljedećoj sjednici.

4.   Ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ospore tumačenje odbora u roku od 24 sata nakon objave, o tom se predmetu glasuje u Parlamentu. Tekst se usvaja većinom danih glasova, pod uvjetom da je nazočna najmanje trećina zastupnika. U slučaju odbijanja predmet se vraća odboru.

5.   Neosporena tumačenja i ona koja je Parlament prihvatio dodaju se u kurzivu kao pojašnjenja određenog članka ili članaka.

6.   Tumačenja se moraju uzeti u obzir pri sljedećoj primjeni i tumačenju dotičnih članaka.

7.   Nadležni odbor redovito razmatra Poslovnik i tumačenja.

8.   U slučaju da se ovim Poslovnikom dodjeljuju prava određenom broju zastupnika, taj se broj automatski usklađuje s najbližim cijelim brojem koji predstavlja isti postotak zastupnika u Parlamentu kad se god ukupni broj zastupnika u Parlamentu promijeni, posebno nakon proširenja Europske unije.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti