Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ XIII : STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU

Artykuł 226 : Stosowanie Regulaminu

1.   W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania lub wykładni niniejszego Regulaminu, Przewodniczący może przekazać kwestię właściwej komisji do rozpatrzenia.

Przewodniczący komisji mogą postąpić w ten sam sposób w przypadku pojawienia się takich wątpliwości w trakcie prac komisji i w związku z nimi.

2.   Właściwa komisja podejmuje decyzję co do konieczności zaproponowania wprowadzenia zmian w Regulaminie. W takim przypadku stosuje ona procedurę przewidzianą w art. 227.

3.   Jeśli właściwa komisja zadecyduje, że wystarczające będzie dokonanie wykładni obowiązującego Regulaminu, przekazuje ona swoją wykładnię Przewodniczącemu, który informuje o niej Parlament w czasie następnej sesji miesięcznej.

4.   Jeżeli grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgadzają się z wykładnią właściwej komisji, w terminie 24 godzin od ogłoszenia tej wykładni kwestię przedkłada się Parlamentowi, który podejmuje decyzję większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej całkowitej liczby posłów do Parlamentu. W razie odrzucenia sprawa przekazywana jest ponownie do komisji.

5.   Wykładnie, które nie wzbudziły żadnych sprzeciwów, jak również te, które zostały przyjęte przez Parlament, wpisuje się kursywą w formie uwag do odpowiedniego artykułu lub artykułów Regulaminu.

6.   Wykładnie te stanowią precedensy dla przyszłego stosowania i wykładni artykułów, których dotyczą.

7.   Regulamin oraz wykładnie są poddawane regularnemu przeglądowi przez właściwą komisję.

8.   Jeżeli przepisy Regulaminu przyznają pewne prawa określonej liczbie posłów, liczba ta zostanie zmieniona z urzędu na najbliższą liczbę całkowitą odpowiadającą temu samemu odsetkowi posłów w przypadku, gdy zmieni się liczba posłów, w szczególności w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności