Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIII : UPLATŇOVANIE A ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU

Článok 226 : Uplatňovanie rokovacieho poriadku

1.   Ak vzniknú pochybnosti o uplatňovaní alebo výklade tohto rokovacieho poriadku, predseda Parlamentu môže prideliť vec na preskúmanie príslušnému výboru.

Predsedovia výborov tak môžu urobiť v prípade, že takéto pochybnosti vzniknú počas práce výboru a súvisia s ňou.

2.   Výbor rozhodne, či je potrebné navrhnúť k rokovaciemu poriadku pozmeňujúce návrhy. Ak áno,  postupuje podľa článku 227.

3.   Ak výbor rozhodne, že postačuje výklad platných článkov rokovacieho poriadku, predloží svoj výklad predsedovi Parlamentu, ktorý o tom informuje Parlament na jeho nasledujúcej schôdzi.

4.   Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, spochybnia výklad výboru do 24 hodín od jeho oznámenia, vec sa predloží na hlasovanie v Parlamente. Text sa prijme väčšinou odovzdaných hlasov, ak je prítomná aspoň jedna tretina všetkých poslancov Parlamentu. V prípade zamietnutia sa vec vráti späť výboru.

5.   Výklad, ktorý nebol spochybnený, a výklad prijatý Parlamentom sa dopíše kurzívou ako vysvetlivky k príslušnému článku alebo článkom rokovacieho poriadku.

6.   Výklad sa použije ako precedens pri budúcom uplatňovaní a výklade príslušných článkov rokovacieho poriadku.

7.   Rokovací poriadok a jeho výklad pravidelne reviduje príslušný výbor.

8.   V prípadoch, keď rokovací poriadok udeľuje práva určitému počtu poslancov, pri zmene celkového počtu poslancov Parlamentu, a to najmä v dôsledku rozšírenia Európskej únie, sa vždy tento počet automaticky upraví na najbližšie celé číslo, ktoré predstavuje rovnaké percento poslancov Parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia