Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING XIII : TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Artikel 226 : Tillämpning av arbetsordningen

1.   Om det uppstår tveksamheter vid tillämpningen eller tolkningen av denna arbetsordning får talmannen hänvisa frågan till ansvarigt utskott för behandling.

Utskottens ordförande får göra detsamma när tillämpnings- eller tolkningstveksamheter uppstår i utskottsarbetet och har samband med detta arbete.

2.   Utskottet ska avgöra om det är nödvändigt att föreslå en ändring av arbetsordningen. I så fall ska förfarandet i artikel 227 tillämpas.

3.   Om utskottet beslutar att en tolkning av gällande arbetsordning är tillräcklig, ska det översända sin tolkning till talmannen som ska underrätta parlamentet under den påföljande sammanträdesperioden.

4.   Om en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet framför invändningar mot utskottets tolkning inom 24 timmar från det att den tillkännagavs, ska frågan gå till omröstning i parlamentet. Texten ska antas med majoritet av de avlagda rösterna, under förutsättning att minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Vid avslag ska frågan återförvisas till utskottet.

5.   Tolkningar som inte bestrids och tolkningar som antas av parlamentet ska i kursiv stil fogas som förklarande kommentarer till berörda artiklar i arbetsordningen.

6.   Dessa tolkningar ska utgöra prejudikat för framtida tillämpning och tolkning av de berörda artiklarna.

7.   Ansvarigt utskott ska regelbundet se över tolkningar och arbetsordningens artiklar.

8.   När arbetsordningen ger ett bestämt antal ledamöter vissa rättigheter, ska detta antal automatiskt justeras till det närmaste hela antal som svarar mot samma procentandel av parlamentets ledamöter om parlamentets totala antal ledamöter ändras, särskilt efter en utvidgning av Europeiska unionen.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy