Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
 TILLÆG
 OPLYSNING TIL LÆSEREN
 KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

INDHOLDSFORTEGNELSE
AfsnitIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
BilagII-1IIIIIIVVVIVII

AFSNIT I: MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 1: MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 1 : 
Europa-Parlamentet

Artikel 2 : 
Uafhængigt mandat

Artikel 3 : 
Valgs prøvelse

Artikel 4 : 
Mandatets varighed

Artikel 5 : 
Privilegier og immuniteter

Artikel 6 : 
Ophævelse af immunitet

Artikel 7 : 
Beskyttelse af privilegier og immunitet

Artikel 8 : 
Hasteforanstaltninger truffet af formanden for at sikre immunitet

Artikel 9 : 
Procedurer vedrørende immunitet

Artikel 10 : 
(udgået)

Artikel 11 : 
Adfærdsregler

Artikel 11a : 
Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister

Artikel 12 : 
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Artikel 13 : 
Observatører
KAPITEL 2: HVERV

Artikel 14 : 
Midlertidig formand

Artikel 15 : 
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

Artikel 16 : 
Valg af formand – Åbningstale

Artikel 17 : 
Valg af næstformænd

Artikel 18 : 
Valg af kvæstorer

Artikel 19 : 
Funktionsperiode

Artikel 20 : 
Ledige poster

Artikel 21 : 
Afskedigelse
KAPITEL 3: ORGANER OG OPGAVER

Artikel 22 : 
Formandens opgaver

Artikel 23 : 
Næstformændenes opgaver

Artikel 24 : 
Præsidiets sammensætning

Artikel 25 : 
Præsidiets opgaver

Artikel 26 : 
Formandskonferencens sammensætning

Artikel 27 : 
Formandskonferencens opgaver

Artikel 28 : 
Kvæstorernes opgaver

Artikel 29 : 
Udvalgsformandskonferencen

Artikel 30 : 
Delegationsformandskonferencen

Artikel 30a : 
Fortsat varetagelse af hverv i forbindelse med nyvalg til Parlamentet

Artikel 31 : 
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
KAPITEL 4: POLITISKE GRUPPER

Artikel 32 : 
Dannelse og opløsning af politiske grupper

Artikel 33 : 
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

Artikel 34 : 
Tværpolitiske grupper

Artikel 35 : 
Løsgængere

Artikel 36 : 
Fordeling af pladserne i mødesalen

AFSNIT II: LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1: LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 37 : 
Årlig programmering

Artikel 38 : 
Overholdelse af grundlæggende rettigheder

Artikel 39 : 
Kontrol af retsgrundlag

Artikel 40 : 
Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tillæggelse af gennemførelsesbeføjelser

Artikel 41 : 
Kontrol af finansiel forenelighed

Artikel 42 : 
Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Artikel 43 : 
Underretning af Parlamentet og dets adgang til dokumenter

Artikel 44 : 
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Artikel 45 : 
Parlamentets ret til at fremsætte forslag

Artikel 46 : 
Anmodninger til Kommissionen om forelæggelse af forslag

Artikel 47 : 
Behandling af juridisk bindende retsakter

Artikel 47a : 
Fremskyndelse af lovgivningsprocedurer

Artikel 48 : 
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater
KAPITEL 2: PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 49 : 
Lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 50 : 
Forenklet procedure

Artikel 51 : 
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 52 : 
Initiativbetænkninger

Artikel 52a : 
Udarbejdelse af betænkninger

Artikel 53 : 
Udvalgsudtalelser

Artikel 54 : 
Procedure med associerede udvalg

Artikel 55 : 
Fælles udvalgsprocedure

Artikel 56 : 
(udgået)
KAPITEL 3: ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - FØRSTEBEHANDLING

Artikel 57 : 
(udgået)

Artikel 58 : 
(udgået)

Artikel 59 : 
Afstemning i Parlamentet – førstebehandling

Artikel 59a : 
Henvisning til fornyet behandling i det korresponderende udvalg

Artikel 60 : 
(udgået)

Artikel 61 : 
(udgået)

Artikel 62 : 
(udgået)

Artikel 63 : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Artikel 63a : 
Aftale ved førstebehandlingen
AFDELING 2 - ANDENBEHANDLING

Artikel 64 : 
Meddelelse af Rådets holdning

Artikel 65 : 
Forlængelse af frister

Artikel 66 : 
Behandling i det korresponderende udvalg

Artikel 67 : 
Forelæggelse for Parlamentet

Artikel 67a : 
Afstemning i Parlamentet – andenbehandling

Artikel 68 : 
(udgået)

Artikel 69 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag til Rådets holdning

Artikel 69a : 
Aftale ved andenbehandlingen
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER SOM LED I DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

Artikel 69b : 
Generelle bestemmelser

Artikel 69c : 
Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling

Artikel 69d : 
Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling

Artikel 69e : 
Forhandlinger forud for Parlamentets andenbehandling

Artikel 69f : 
Forhandlingsprocessen
AFDELING 4 - FORLIGSPROCEDURE OG TREDJEBEHANDLING

Artikel 69g : 
Forlængelse af frister

Artikel 70 : 
Indkaldelse af Forligsudvalget

Artikel 71 : 
Delegationen til Forligsudvalget

Artikel 72 : 
Fælles udkast
AFDELING 5 - PROCEDURENS AFSLUTNING

Artikel 73 : 
(udgået)

Artikel 74 : 
(udgået)

Artikel 75 : 
(udgået)

Artikel 76 : 
(udgået)

Artikel 77 : 
(udgået)

Artikel 78 : 
Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter
KAPITEL 4: SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

Artikel 78a : 
Ændret forslag til bindende retsakter

Artikel 78b : 
Kommissionens holdning til ændringsforslagene

Artikel 78c : 
Afstemning i Parlamentet

Artikel 78d : 
Opfølgning af Parlamentets holdning

Artikel 78e : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet
KAPITEL 5: KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Artikel 79 : 
Almindelig traktatrevision

Artikel 80 : 
Forenklet traktatrevision

Artikel 81 : 
Tiltrædelsestraktater

Artikel 82 : 
Udtrædelse af Unionen

Artikel 83 : 
En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper og værdier

Artikel 84 : 
Parlamentets sammensætning

Artikel 85 : 
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
KAPITEL 6: BUDGETPROCEDURER

Artikel 86 : 
Flerårig finansiel ramme

Artikel 86a : 
Den årlige budgetprocedure

Artikel 87 : 
(udgået)

Artikel 88 : 
Parlamentets holdning til budgetforslaget

Artikel 89 : 
(udgået)

Artikel 90 : 
Budgetforlig

Artikel 91 : 
Endelig vedtagelse af budgettet

Artikel 92 : 
Ordningen med de foreløbige tolvtedele

Artikel 92a : 
Gennemførelse af budgettet

Artikel 93 : 
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Artikel 94 : 
Andre dechargeprocedurer

Artikel 94a : 
Interinstitutionelt samarbejde

Artikel 95 : 
(udgået)
KAPITEL 7: INTERNE BUDGETPROCEDURER

Artikel 96 : 
Parlamentets budgetoverslag

Artikel 97 : 
Procedure for udarbejdelse af Parlamentets budgetoverslag

Artikel 98 : 
Beføjelse til at indgå og afvikle udgiftsforpligtelser, at godkende regnskaber og at give decharge
KAPITEL 8: GODKENDELSESPROCEDURE

Artikel 99 : 
Godkendelsesprocedure
KAPITEL 9: ANDRE PROCEDURER

Artikel 100 : 
Høringsprocedure om undtagelser fra indførelse af euroen som valuta

Artikel 101 : 
Procedurer vedrørende dialogen på arbejdsmarkedet

Artikel 102 : 
Procedurer vedrørende kontrol med påtænkte frivillige aftaler

Artikel 103 : 
Kodifikation

Artikel 104 : 
Omarbejdning
KAPITEL 10: DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 105 : 
Delegerede retsakter

Artikel 106 : 
Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger

Artikel 107 : 
Behandling efter proceduren med associerede udvalg eller efter proceduren med fælles udvalgsmøder

AFSNIT III: EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 1: INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 108 : 
Internationale aftaler

Artikel 109 : 
Foreløbig anvendelse eller suspension af anvendelse af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
KAPITEL 2: UNIONENS EKSTERNE REPRÆSENTATION OG FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Artikel 110 : 
Særlige repræsentanter

Artikel 111 : 
International repræsentation

Artikel 112 : 
(udgået)
KAPITEL 3: HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

Artikel 113 : 
Henstillinger om Unionens eksterne politikker

Artikel 113a : 
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 114 : 
Krænkelse af menneskerettighederne

AFSNIT IV: GENNEMSIGTIGHED I ARBEJDET

Artikel 115 : 
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

Artikel 116 : 
Aktindsigt

Artikel 116a : 
Adgang til Parlamentet

AFSNIT V: FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1: UDNÆVNELSER

Artikel 117 : 
Valg af formand for Kommissionen

Artikel 118 : 
Valg af Kommissionen

Artikel 118a : 
Flerårig programmering

Artikel 119 : 
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Artikel 120 : 
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 121 : 
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

Artikel 122 : 
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion

Artikel 122a : 
Udnævnelser til de økonomiske styringsorganer
KAPITEL 2: REDEGØRELSER

Artikel 123 : 
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

Artikel 124 : 
Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Artikel 125 : 
Redegørelser fra Revisionsretten

Artikel 126 : 
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

Artikel 127 : 
(udgået)
KAPITEL 3: FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 128 : 
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Artikel 129 : 
Spørgetid

Artikel 130 : 
Forespørgsler til skriftlig besvarelse

Artikel 130a : 
(udgået)

Artikel 130b : 
Større forespørgsler til skriftlig besvarelse

Artikel 131 : 
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse

Artikel 131a : 
Forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme
KAPITEL 4: BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 132 : 
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer
KAPITEL 5: BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 133 : 
Beslutningsforslag

Artikel 134 : 
(udgået)

Artikel 135 : 
Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Artikel 136 : 
(udgået)
KAPITEL 6: HØRING AF ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 137 : 
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 138 : 
Høring af Regionsudvalget

Artikel 139 : 
Anmodninger til EU-agenturer
KAPITEL 7: INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

Artikel 140 : 
Interinstitutionelle aftaler
KAPITEL 8: SØGSMÅL VED DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Artikel 141 : 
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

AFSNIT VI: FORBINDELSERNE MED DE NATIONALE PARLAMENTER

Artikel 142 : 
Udveksling af information, kontakter og faciliteter

Artikel 143 : 
Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC)

Artikel 144 : 
Parlamentskonferencer

AFSNIT VII: SESSIONER
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 145 : 
Valgperiode, sessioner, mødeperioder, møder

Artikel 146 : 
Indkaldelse af Parlamentet

Artikel 147 : 
Mødested

Artikel 148 : 
Medlemmernes deltagelse i møder
KAPITEL 2: TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 149 : 
Forslag til dagsorden

Artikel 149a : 
Godkendelse og ændring af dagsordenen

Artikel 150 : 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling

Artikel 151 : 
Kortfattet forelæggelse

Artikel 152 : 
(udgået)

Artikel 153 : 
Ekstraordinær forhandling

Artikel 153a : 
Forhandling om et aktuelt spørgsmål på anmodning fra en politisk gruppe

Artikel 154 : 
Uopsættelighed

Artikel 155 : 
Forhandling under ét

Artikel 156 : 
Frister
KAPITEL 3: ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 157 : 
Adgang til mødesalen

Artikel 158 : 
Sprog

Artikel 159 : 
Overgangsbestemmelse

Artikel 160 : 
Omdeling af dokumenter

Artikel 161 : 
Elektronisk behandling af dokumenter

Artikel 162 : 
Fordeling af taletiden og talerliste

Artikel 163 : 
Indlæg af et minuts varighed

Artikel 164 : 
Personlige bemærkninger

Artikel 164a : 
Forebyggelse af obstruktion
KAPITEL 4: FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF ADFÆRDSREGLERNE

Artikel 165 : 
Øjeblikkelige forholdsregler

Artikel 166 : 
Sanktioner

Artikel 167 : 
Interne klagemuligheder
KAPITEL 5: BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 168 : 
Beslutningsdygtighed

Artikel 168a : 
Tærskler

Artikel 169 : 
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag

Artikel 170 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag

Artikel 171 : 
Afstemningsprocedure

Artikel 172 : 
(udgået)

Artikel 173 : 
(udgået)

Artikel 174 : 
Afstemningsrækkefølge

Artikel 175 : 
Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet

Artikel 176 : 
Delt afstemning

Artikel 177 : 
Stemmeret

Artikel 178 : 
Afstemning

Artikel 179 : 
Endelig afstemning

Artikel 179a : 
Stemmelighed

Artikel 180 : 
Afstemning ved navneopråb

Artikel 180a : 
Hemmelig afstemning

Artikel 181 : 
Anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg

Artikel 182 : 
(udgået)

Artikel 182a : 
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen

Artikel 183 : 
Stemmeforklaringer

Artikel 184 : 
(udgået)
KAPITEL 6: BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN

Artikel 184a : 
Bemærkninger til forretningsordenen

Artikel 185 : 
Indlæg til forretningsordenen

Artikel 186 : 
(udgået)

Artikel 187 : 
Afvisning af en sag af formelle grunde

Artikel 188 : 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Artikel 189 : 
Afslutning af forhandlingen

Artikel 190 : 
Udsættelse af forhandlingen eller afstemningen

Artikel 191 : 
Afbrydelse eller hævelse af mødet
KAPITEL 7: MØDEREFERATER

Artikel 192 : 
Protokol

Artikel 193 : 
Vedtagne tekster

Artikel 194 : 
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Artikel 195 : 
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne

AFSNIT VIII: UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1: UDVALG

Artikel 196 : 
Nedsættelse af stående udvalg

Artikel 197 : 
Særlige udvalg

Artikel 198 : 
Undersøgelsesudvalg

Artikel 199 : 
Udvalgenes sammensætning

Artikel 200 : 
Stedfortrædere

Artikel 201 : 
Udvalgenes opgaver

Artikel 201a : 
Kompetencespørgsmål

Artikel 202 : 
(udgået)

Artikel 203 : 
Underudvalg

Artikel 204 : 
Formandskab

Artikel 205 : 
Udvalgskoordinatorer

Artikel 205a : 
Skyggeordfører

Artikel 206 : 
Udvalgsmøder

Artikel 207 : 
Udvalgsprotokoller

Artikel 208 : 
Afstemninger i udvalgene

Artikel 209 : 
Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Artikel 210 : 
Spørgetid i udvalgene

Artikel 210a : 
Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger på et udvalgsmøde for lukkede døre

Artikel 211 : 
Offentlige høringer og forhandlinger om borgerinitiativer
KAPITEL 2: INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 212 : 
Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

Artikel 213 : 
(udgået)

Artikel 214 : 
Blandede parlamentariske udvalg

Artikel 214a : 
Samarbejde med Europarådets Parlamentariske Forsamling

AFSNIT IX: ANDRAGENDER

Artikel 215 : 
Retten til at indgive andragender

Artikel 216 : 
Behandling af andragender

Artikel 216a : 
Undersøgelsesrejser

Artikel 217 : 
Bekendtgørelse af andragender

Artikel 218 : 
Borgerinitiativ

AFSNIT X: OMBUDSMANDEN

Artikel 219 : 
Valg af ombudsmanden

Artikel 220 : 
Ombudsmandens virke

Artikel 221 : 
Afskedigelse af ombudsmanden

AFSNIT XI: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

Artikel 222 : 
Parlamentets generalsekretariat

AFSNIT XII: BEFØJELSER MED HENSYN TIL EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE

Artikel 223 : 
(udgået)

Artikel 223a : 
Beføjelser med hensyn til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Artikel 224 : 
Præsidiets beføjelser (udgår)

Artikel 225 : 
Det kompetente udvalgs beføjelser og Parlamentets beføjelser på plenarmødet (udgår)

AFSNIT XIII: ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

Artikel 226 : 
Anvendelse af forretningsordenen

Artikel 227 : 
Ændring af forretningsordenen

AFSNIT XIV: FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 228 : 
Unionens symboler

Artikel 228a : 
Integration af ligestillingsaspektet

Artikel 229 : 
Uafsluttede sager

Artikel 230 : 
(udgået)

Artikel 231 : 
Berigtigelse

BILAG I
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG IA
KODEKS FOR BEHØRIG ADFÆRD FOR MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER UDØVELSEN AF DERES HVERV

BILAG II
KRITERIER FOR FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE EFTER ARTIKEL 130, 131 OG 131A

BILAG III
RETNINGSLINJER OG GENERELLE KRITERIER FOR VALG AF DE EMNER, DER SKAL BEHANDLES UNDER FORHANDLINGEN OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET, JF. ARTIKEL 135

BILAG IV
PROCEDURE FOR BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF AFGØRELSER OM DECHARGE

BILAG V
DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER

I. : 
Udenrigsudvalget

II. : 
Udviklingsudvalget

III. : 
Udvalget om International Handel

IV. : 
Budgetudvalget

V. : 
Budgetkontroludvalget

VI. : 
Økonomi- og Valutaudvalget

VII. : 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

VIII. : 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

IX. : 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

X. : 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

XI. : 
Transport- og Turismeudvalget

XII. : 
Regionaludviklingsudvalget

XIII. : 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

XIV. : 
Fiskeriudvalget

XV. : 
Kultur- og Uddannelsesudvalget

XVI. : 
Retsudvalget

XVII. : 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

XVIII. : 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

XIX. : 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

XX. : 
Udvalget for Andragender

BILAG VI
GODKENDELSE AF KOMMISSIONEN OG OPFØLGNING AF TILSAGN, DER GIVES UNDER HØRINGERNE

BILAG VII
KRAV TIL AFFATTELSEN AF RETSAKTER VEDTAGET EFTER DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik