Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
 PRIEDĖLIS
 PASTABA SKAITYTOJUI
 PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PriedaiII-1IIIIIIVVVIVII

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Privilegijų ir imuniteto gynimas

8 straipsnis : 
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

9 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

10 straipsnis : 
(Išbraukta.)

11 straipsnis : 
Elgesio normos

11a straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras

12 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

13 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

14 straipsnis : 
Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

15 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

16 straipsnis : 
Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

17 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

18 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

19 straipsnis : 
Vadovybės narių kadencijos trukmė

20 straipsnis : 
Laisva vieta

21 straipsnis : 
 Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

22 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

23 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

24 straipsnis : 
Biuro sudėtis

25 straipsnis : 
Biuro funkcijos

26 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

27 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

28 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

29 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

30 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

30a straipsnis : 
Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

31 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos atskaitomybė
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

32 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas ir panaikinimas

33 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

34 straipsnis : 
Jungtinės grupės

35 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

36 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis : 
Metinių programų sudarymas

38 straipsnis : 
Pagrindinių teisių laikymasis

39 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

40 straipsnis : 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

41 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

42 straipsnis : 
Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

43 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

44 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

45 straipsnis : 
Parlamento teisė teikti pasiūlymus

46 straipsnis : 
Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

47 straipsnis : 
Teisiškai privalomų aktų nagrinėjimas

47a straipsnis : 
Teisėkūros procedūrų paspartinimas

48 straipsnis : 
Teisėkūros procedūros dėl kitų institucijų nei Komisijos arba valstybių narių pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

49 straipsnis : 
Teisėkūros pranešimai

50 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

51 straipsnis : 
Ne teisėkūros pranešimai

52 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

52a straipsnis : 
Pranešimų rengimas

53 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

54 straipsnis : 
Susijusių komitetų procedūra

55 straipsnis : 
Bendra komitetų procedūra

56 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
1 SKIRSNIS - PIRMASIS SVARSTYMAS

57 straipsnis : 
(Išbraukta.)

58 straipsnis : 
(Išbraukta.)

59 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – pirmasis svarstymas

59a straipsnis : 
Grąžinimas atsakingam komitetui

60 straipsnis : 
(Išbraukta.)

61 straipsnis : 
(Išbraukta.)

62 straipsnis : 
(Išbraukta.)

63 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

63a straipsnis : 
Susitarimas per pirmąjį svarstymą
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

64 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos poziciją

65 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

66 straipsnis : 
Nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

67 straipsnis : 
Pateikimas Parlamentui

67a straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – antrasis svarstymas

68 straipsnis : 
(Išbraukta.)

69 straipsnis : 
Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

69a straipsnis : 
Susitarimas per antrąjį svarstymą
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

69b straipsnis : 
Bendrosios nuostatos

69c straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

69d straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje

69e straipsnis : 
Derybos prieš antrąjį svarstymą Parlamente

69f straipsnis : 
Derybų vedimas
4 SKIRSNIS - TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

69g straipsnis : 
Terminų pratęsimas

70 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sušaukimas

71 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete

72 straipsnis : 
Bendras projektas
5 SKIRSNIS - PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

73 straipsnis : 
(Išbraukta.)

74 straipsnis : 
(Išbraukta.)

75 straipsnis : 
(Išbraukta.)

76 straipsnis : 
(Išbraukta.)

77 straipsnis : 
(Išbraukta.) 

78 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas
4 SKYRIUS: KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRAI TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS

78a straipsnis : 
Pakeistas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto

78b straipsnis : 
Komisijos pozicija dėl pakeitimų

78c straipsnis : 
Balsavimas Parlamente

78d straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

78e straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui
5 SKYRIUS: KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

79 straipsnis : 
Įprasta Sutarties peržiūra

80 straipsnis : 
Supaprastinta Sutarties peržiūra

81 straipsnis : 
Stojimo sutartys

82 straipsnis : 
Išstojimas iš Sąjungos

83 straipsnis : 
Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

84 straipsnis : 
Parlamento sudėtis

85 straipsnis : 
Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas
6 SKYRIUS: BIUDŽETO PROCEDŪROS

86 straipsnis : 
Daugiametė finansinė programa

86a straipsnis : 
Metinė biudžeto procedūra

87 straipsnis : 
(Išbraukta.)

88 straipsnis : 
Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

89 straipsnis : 
(Išbraukta.)

90 straipsnis : 
Biudžeto taikinimo procedūra

91 straipsnis : 
Galutinis biudžeto priėmimas

92 straipsnis : 
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

92a straipsnis : 
Biudžeto vykdymas

93 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

94 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

94a straipsnis : 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

95 straipsnis : 
(Išbraukta.)
7 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

96 straipsnis : 
Parlamento sąmata

97 straipsnis : 
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

98 straipsnis : 
Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas, tvirtinti finansines ataskaitas ir biudžeto įvykdymą
8 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

99 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
9 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

100 straipsnis : 
Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

101 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

102 straipsnis : 
Su numatomų savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

103 straipsnis : 
Kodifikavimas

104 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija
10 SKYRIUS: DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

105 straipsnis : 
Deleguotieji aktai

106 straipsnis : 
Įgyvendinimo aktai ir priemonės

107 straipsnis : 
Svarstymas taikant susijusių komitetų procedūrą arba bendrą komitetų procedūrą

III ANTRAŠTINĖ DALIS: IŠORĖS SANTYKIAI
1 SKYRIUS: TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

108 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

109 straipsnis : 
Laikinas tarptautinių susitarimų taikymas ar jų taikymo sustabdymas arba Sąjungos pozicijos nustatymas tarptautiniu susitarimu įkurtame organe
2 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

110 straipsnis : 
Specialūs įgaliotiniai

111 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas

112 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: REKOMENDACIJOS DĖL SĄJUNGOS IŠORĖS POLITIKOS

113 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl Sąjungos išorės politikos

113a straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

114 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS

115 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

116 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

116a straipsnis : 
Galimybė patekti į Parlamento pastatus

V ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

117 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

118 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

118a straipsnis : 
Daugiamečių programų sudarymas

119 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

120 straipsnis : 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

121 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

122 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

122a straipsnis : 
Paskyrimai į ekonomikos valdymo organus
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

123 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

124 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

125 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

126 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko pareiškimai

127 straipsnis : 
(Išbraukta.)
3 SKYRIUS: PARLAMENTO KLAUSIMAI

128 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

129 straipsnis : 
Klausimų valanda

130 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

130a straipsnis : 
(Išbraukta.)

130b straipsnis : 
Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu

131 straipsnis : 
Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu

131a straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

132 straipsnis : 
Kitų institucijų ar įstaigų metinės ir kitos ataskaitos
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

133 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

134 straipsnis : 
(Išbraukta.)

135 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų

136 straipsnis : 
(Išbraukta.)
6 SKYRIUS: KONSULTACIJOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

137 straipsnis : 
Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

138 straipsnis : 
Konsultacijos su Regionų komitetu

139 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
7 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

140 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
8 SKYRIUS: KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

141 straipsnis : 
Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS

142 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

143 straipsnis : 
Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

144 straipsnis : 
Parlamentų konferencijos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

145 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai

146 straipsnis : 
Parlamento sušaukimas

147 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių vieta

148 straipsnis : 
Parlamento narių dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

149 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

149a straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

150 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

151 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

152 straipsnis : 
(Išbraukta.)

153 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

153a straipsnis : 
Diskusijos aktualia tema frakcijos prašymu

154 straipsnis : 
Skubos tvarka

155 straipsnis : 
Bendrosios diskusijos

156 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

157 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

158 straipsnis : 
Kalbos

159 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

160 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

161 straipsnis : 
Elektroninis dokumentų tvarkymas

162 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

163 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

164 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu

164a straipsnis : 
Trukdymo prevencija
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

165 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

166 straipsnis : 
Nuobaudos

167 straipsnis : 
Vidaus skundų pateikimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

168 straipsnis : 
Kvorumas

168a straipsnis : 
Ribos

169 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

170 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

171 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

172 straipsnis : 
(Išbraukta.)

173 straipsnis : 
(Išbraukta.)

174 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka

175 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete

176 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

177 straipsnis : 
Balsavimo teisė

178 straipsnis : 
Balsavimas

179 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

179a straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

180 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

180a straipsnis : 
Slaptas balsavimas

181 straipsnis : 
Elektroninės balsavimo sistemos naudojimas

182 straipsnis : 
(Išbraukta.)

182a straipsnis : 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų

183 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo

184 straipsnis : 
(Išbraukta.)
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

184a straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

185 straipsnis : 
Procedūriniai pasiūlymai

186 straipsnis : 
(Išbraukta.)

187 straipsnis : 
Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu

188 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

189 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

190 straipsnis : 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas

191 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

192 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio protokolas

193 straipsnis : 
Priimti tekstai

194 straipsnis : 
Stenograma

195 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS: KOMITETAI

196 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

197 straipsnis : 
Specialieji komitetai

198 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

199 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

200 straipsnis : 
Pavaduojantys nariai

201 straipsnis : 
Komitetų įgaliojimai

201a straipsnis : 
Klausimai dėl kompetencijos

202 straipsnis : 
(Išbraukta.)

203 straipsnis : 
Pakomitečiai

204 straipsnis : 
Komitetų biurai

205 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai

205a straipsnis : 
Šešėliniai pranešėjai

206 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

207 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

208 straipsnis : 
Balsavimas komitete

209 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

210 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete

210a straipsnis : 
Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame komiteto posėdyje procedūra

211 straipsnis : 
Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų
2 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

212 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

213 straipsnis : 
(Išbraukta.)

214 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

214a straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS

215 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

216 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

216a straipsnis : 
Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

217 straipsnis : 
Peticijų viešumas

218 straipsnis : 
Piliečių iniciatyva

X ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS

219 straipsnis : 
Ombudsmeno rinkimai

220 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

221 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS

222 straipsnis : 
Parlamento generalinis sekretoriatas

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI

223 straipsnis : 
(Išbraukta.)

223a straipsnis : 
Su Europos politinėmis partijomis ir Europos politiniais fondais susiję įgaliojimai

224 straipsnis : 
Biuro įgaliojimai (Išbraukta.)

225 straipsnis : 
Atsakingo komiteto įgaliojimai ir Parlamento įgaliojimai plenarinės sesijos metu (Išbraukta.)

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

226 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

227 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS

228 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

228a straipsnis : 
Lyčių aspekto integravimas

229 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

230 straipsnis : 
(Išbraukta.)

231 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS

IA PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ TINKAMO ELGESIO VYKDANT SAVO PAREIGAS KODEKSAS

II PRIEDAS
PAGAL 130, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAII

III PRIEDAS
GAIRĖS IR BENDRI PRINCIPAI, TAIKYTINI PARENKANT Į DARBOTVARKĘ ĮRAŠYTINUS KLAUSIMUS 135 STRAIPSNYJE NUMATYTOMS DISKUSIJOMS DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ, DEMOKRATIJOS IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPŲ PAŽEIDIMO ATVEJŲ

IV PRIEDAS
PROCEDŪRA, TAIKYTINA SPRENDIMŲ DĖL BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO SVARSTYMUI IR PRIĖMIMUI

V PRIEDAS
NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS

I. : 
Užsienio reikalų komitetas

II. : 
Vystymosi komitetas

III. : 
Tarptautinės prekybos komitetas

IV. : 
Biudžeto komitetas

V. : 
Biudžeto kontrolės komitetas

VI. : 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

VII. : 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

VIII. : 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

IX. : 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

X. : 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

XI. : 
Transporto ir turizmo komitetas

XII. : 
Regioninės plėtros komitetas

XIII. : 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

XIV. : 
Žuvininkystės komitetas

XV. : 
Kultūros ir švietimo komitetas

XVI. : 
Teisės reikalų komitetas

XVII. : 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

XVIII. : 
Konstitucinių reikalų komitetas

XIX. : 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

XX. : 
Peticijų komitetas

VI PRIEDAS
KOMISIJOS TVIRTINIMAS IR PER KLAUSYMUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ STEBĖSENA

VII PRIEDAS
PAGAL ĮPRASTĄ TEISĖKŪROS PROCEDŪRĄ PRIIMAMŲ AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika