Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
Uz lapas sākumuSATURA RĀDĪTĀJS
 PAPILDINĀJUMS
 PIEZĪME LASĪTĀJIEM
 SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

SATURA RĀDĪTĀJS
SadaļasIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PielikumiII-1IIIIIIVVVIVII

I SADAĻA: DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
Uz lapas sākumuNākošais
1. NODAĻA: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

1. pants : 
Eiropas Parlaments

2. pants : 
Neatkarība pilnvaru īstenošanas laikā

3. pants : 
Pilnvaru pārbaude

4. pants : 
Deputātu pilnvaru laiks

5. pants : 
Privilēģijas un imunitāte

6. pants : 
Imunitātes atcelšana

7. pants : 
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

8. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja steidzama rīcība imunitātes apstiprināšanai

9. pants : 
Ar imunitāti saistītās procedūras

10. pants : 
(svītrots)

11. pants : 
Izturēšanās normas

11.a pants : 
Deputātu finansiālās intereses un Pārredzamības reģistrs

12. pants : 
Iekšējā izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

13. pants : 
Novērotāji
2. NODAĻA: AMATPERSONAS

14. pants : 
Pagaidu priekššēdētājs

15. pants : 
Kandidātu izvirzīšana un vispārīgi noteikumi

16. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana — atklāšanas runa

17. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

18. pants : 
Kvestoru ievēlēšana

19. pants : 
Amata pilnvaru laiks

20. pants : 
Brīvas vietas

21. pants : 
Priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana
3. NODAĻA: STRUKTŪRVIENĪBAS UN PIENĀKUMI

22. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi

23. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi

24. pants : 
Prezidija sastāvs

25. pants : 
Prezidija pienākumi

26. pants : 
Priekšsēdētāju konferences sastāvs

27. pants : 
Priekšsēdētāju konferences pienākumi

28. pants : 
Kvestoru pienākumi

29. pants : 
Komiteju priekšsēdētāju konference

30. pants : 
Delegāciju priekšsēdētāju konference

30.a pants : 
Amatpersonas darba turpināšana vēlēšanu periodā

31. pants : 
Prezidija un Priekšsēdētāju konferences lēmumu publiskums
4. NODAĻA: POLITISKĀS GRUPAS

32. pants : 
Politisko grupu izveide un likvidācija

33. pants : 
Politisko grupu darbība un tiesiskais stāvoklis

34. pants : 
Sadarbības grupas

35. pants : 
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

36. pants : 
Vietu sadalījums sēžu zālē

II SADAĻA: LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

37. pants : 
Ikgadējā plānošana

38. pants : 
Pamattiesību ievērošana

39. pants : 
Juridiskā pamata pārbaude

40. pants : 
Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un īstenošanas pilnvaru piešķiršana

41. pants : 
Finansiālās atbilstības pārbaude

42. pants : 
Subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanas pārbaude

43. pants : 
Piekļuve dokumentiem un Parlamenta informēšana

44. pants : 
Parlamenta pārstāvība Padomes sanāksmēs

45. pants : 
Parlamenta tiesības iesniegt priekšlikumus

46. pants : 
Prasības Komisijai iesniegt priekšlikumus

47. pants : 
Juridiski saistošu aktu izskatīšana

47.a pants : 
Likumdošanas procedūru paātrināšana

48. pants : 
Likumdošanas procedūras par iestāžu, izņemot Komisiju, vai dalībvalstu iniciatīvām
2. NODAĻA: PROCEDŪRA KOMITEJĀ

49. pants : 
Normatīvi ziņojumi

50. pants : 
Vienkāršota procedūra

51. pants : 
Nenormatīvi ziņojumi

52. pants : 
Patstāvīgi ziņojumi

52.a pants : 
Ziņojumu sagatavošana

53. pants : 
Komiteju atzinumi

54. pants : 
Komiteju iesaistīšanas procedūra

55. pants : 
Kopīgā komiteju procedūra

56. pants : 
(svītrots)
3. NODAĻA: PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
1. IEDAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS

57. pants : 
(svītrots)

58. pants : 
(svītrots)

59. pants : 
Balsojums Parlamentā — pirmais lasījums

59.a pants : 
Nodošana atpakaļ atbildīgajai komitejai

60. pants : 
(svītrots)

61. pants : 
(svītrots)

62. pants : 
(svītrots)

63. pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam

63.a pants : 
Vienošanās pirmajā lasījumā
2. IEDAĻA - OTRAIS LASĪJUMS

64. pants : 
Padomes nostājas paziņošana

65. pants : 
Termiņu pagarināšana

66. pants : 
Procedūra atbildīgajā komitejā

67. pants : 
Iesniegšana Parlamentam

67.a pants : 
Balsojums Parlamentā — otrais lasījums

68. pants : 
(svītrots)

69. pants : 
Padomes nostājas grozījumu pieņemamība

69.a pants : 
Vienošanās otrajā lasījumā
3. IEDAĻA - IESTĀŽU SARUNAS PARASTAJĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRĀ

69.b pants : 
Vispārīgi noteikumi

69.c pants : 
Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma

69.d pants : 
Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma

69.e pants : 
Sarunas pirms Parlamenta otrā lasījuma

69.f pants : 
Sarunu norise
4. IEDAĻA - SAMIERINĀŠANA UN TREŠAIS LASĪJUMS

69.g pants : 
Termiņu pagarināšana

70. pants : 
Samierināšanas komitejas sasaukšana

71. pants : 
Delegācija Samierināšanas komitejā

72. pants : 
Kopīgais dokuments
5. IEDAĻA - PROCEDŪRAS PABEIGŠANA

73. pants : 
(svītrots)

74. pants : 
(svītrots)

75. pants : 
(svītrots)

76. pants : 
(svītrots)

77. pants : 
(svītrots)

78. pants : 
Pieņemto tiesību aktu parakstīšana un publicēšana
4. NODAĻA: APSPRIEŽU PROCEDŪRAI RAKSTURĪGIE NOTEIKUMI

78.a pants : 
Grozīts juridiski saistoša akta priekšlikums

78.b pants : 
Komisijas nostāja attiecībā uz grozījumiem

78.c pants : 
Balsošana Parlamentā

78.d pants : 
Parlamenta nostājas pārraudzība

78.e pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam
5. NODAĻA: KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

79. pants : 
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

80. pants : 
Līguma pārskatīšana vienkāršotā kārtībā

81. pants : 
Pievienošanās līgumi

82. pants : 
Izstāšanās no Eiropas Savienības

83. pants : 
Pamatprincipu un pamatvērtību pārkāpumi dalībvalstī

84. pants : 
Parlamenta sastāvs

85. pants : 
Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm
6. NODAĻA: BUDŽETA PROCEDŪRAS

86. pants : 
Daudzgadu finanšu shēma

86.a pants : 
Ikgadējā budžeta procedūra

87. pants : 
(svītrots)

88. pants : 
Parlamenta nostāja attiecībā uz budžeta projektu

89. pants : 
(svītrots)

90. pants : 
Budžeta samierināšana

91. pants : 
Budžeta pieņemšana galīgā variantā

92. pants : 
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

92.a pants : 
Budžeta izpilde

93. pants : 
Budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšana Komisijai

94. pants : 
Citas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras

94.a pants : 
Iestāžu sadarbība

95. pants : 
(svītrots)
7. NODAĻA: IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

96. pants : 
Parlamenta tāme

97. pants : 
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai

98. pants : 
Pilnvaras uzņemties un segt izdevumus, apstiprināt pārskatus un sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi
8. NODAĻA: PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA

99. pants : 
Piekrišanas procedūra
9. NODAĻA: CITAS PROCEDŪRAS

100. pants : 
Procedūra atzinumu sniegšanai par izņēmumiem attiecībā uz euro ieviešanu

101. pants : 
Sociālā dialoga procedūras

102. pants : 
Procedūras iecerētu brīvprātīgu vienošanos izskatīšanai

103. pants : 
Kodifikācija

104. pants : 
Pārstrādāšana
10. NODAĻA: DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

105. pants : 
Deleģētie akti

106. pants : 
Īstenošanas akti un pasākumi

107. pants : 
Izskatīšana, piemērojot iesaistīto komiteju procedūru vai komiteju kopīgo sanāksmju procedūru

III SADAĻA: ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

108. pants : 
Starptautiski nolīgumi

109. pants : 
Starptautisku nolīgumu provizoriska piemērošana vai piemērošanas pārtraukšana vai Eiropas Savienības nostājas noteikšana ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā
2. NODAĻA: EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJA PĀRSTĀVĪBA UN KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA

110. pants : 
Īpašie pārstāvji

111. pants : 
Starptautiska pārstāvība

112. pants : 
(svītrots)
3. NODAĻA: IETEIKUMI PAR SAVIENĪBAS ĀRĒJO DARBĪBU

113. pants : 
Ieteikumi par Savienības ārpolitiku

113.a pants : 
Apspriešanās ar Parlamentu un tā informēšana saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

114. pants : 
Cilvēktiesību pārkāpumi

IV SADAĻA: DARBA PĀRREDZAMĪBA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

115. pants : 
Parlamenta darbības pārredzamība

116. pants : 
Publiska piekļuve dokumentiem

116.a pants : 
Iekļūšana Parlamentā

V SADAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: AMATPERSONU IECELŠANA

117. pants : 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana

118. pants : 
Komisijas ievēlēšana

118.a pants : 
Daudzgadu programmu izstrāde

119. pants : 
Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

120. pants : 
Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu izvirzīšana

121. pants : 
Revīzijas palātas locekļu iecelšana

122. pants : 
Eiropas Centrālās bankas valdes locekļu iecelšana

122.a pants : 
Amatpersonu iecelšana ekonomikas pārvaldības struktūrās
2.NODAĻA: PAZIŅOJUMI

123. pants : 
Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi

124. pants : 
Komisijas pieņemto lēmumu izskaidrošana

125. pants : 
Revīzijas palātas paziņojumi

126. pants : 
Eiropas Centrālās bankas paziņojumi

127. pants : 
(svītrots)
3. NODAĻA: JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

128. pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

129. pants : 
Jautājumu laiks

130. pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

130.a pants : 
(svītrots)

130.b pants : 
Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski

131. pants : 
Jautājumi Eiropas Centrālajai bankai, uz kuriem jāatbild rakstiski

131.a pants : 
Jautājumi par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu, uz kuriem jāatbild rakstiski
4. NODAĻA: CITU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ZIŅOJUMI

132. pants : 
Citu iestāžu vai struktūru gada un pārējie ziņojumi
5. NODAĻA: REZOLŪCIJAS UN IETEIKUMI

133. pants : 
Rezolūciju priekšlikumi

134. pants : 
(svītrots)

135. pants : 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

136. pants : 
(svītrots)
6. NODAĻA: APSPRIEŠANĀS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

137. pants : 
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

138. pants : 
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

139. pants : 
Pieprasījumi Eiropas aģentūrām
7. NODAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM STRUKTŪRĀM

140. pants : 
Iestāžu nolīgumi
8. NODAĻA: PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

141. pants : 
Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā

VI SADAĻA: ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

142. pants : 
Informācijas apmaiņa, saziņa un savstarpēja nodrošināšana

143. pants : 
Parlamentu Savienības lietu komiteju konference (COSAC)

144. pants : 
Parlamentu konference

VII SADAĻA: GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

145. pants : 
Parlamenta sasaukums, gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes

146. pants : 
Parlamenta sasaukšana

147. pants : 
Sēžu un sanāksmju vieta

148. pants : 
Piedalīšanās sēdēs
2. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA NORISE

149. pants : 
Darba kārtības projekts

149.a pants : 
Darba kārtības pieņemšana un grozīšana

150. pants : 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu un debašu

151. pants : 
 Īss izklāsts

152. pants : 
(svītrots)

153. pants : 
Ārkārtas debates

153.a pants : 
Politiskās grupas pieprasītas debates par aktuāliem jautājumiem

154. pants : 
Steidzami gadījumi

155. pants : 
Kopīga apspriešana

156. pants : 
Termiņi
3. NODAĻA: SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

157. pants : 
Pieeja sēžu zālei

158. pants : 
Valodu lietojums

159. pants : 
Pārejas noteikumi

160. pants : 
Dokumentu izplatīšana

161. pants : 
 Dokumentu elektroniska apstrāde

162. pants : 
Uzstāšanās laika sadale

163. pants : 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās

164. pants : 
 Personiski paziņojumi

164.a pants : 
Parlamenta darba traucēšanas novēršana
4. NODAĻA: PASĀKUMI DEPUTĀTIEM PIEMĒROJAMO RĪCĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

165. pants : 
Tūlītēji pasākumi

166. pants : 
Sankcijas

167. pants : 
Iekšējās pārsūdzības procedūras
5. NODAĻA: KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

168. pants : 
Kvorums

168.a pants : 
Obligātais minimums

169. pants : 
Grozījumu iesniegšana un to izklāsts

170. pants : 
Grozījumu pieņemamība

171. pants : 
Balsošanas kārtība

172. pants : 
(svītrots)

173. pants : 
(svītrots)

174. pants : 
Balsošanas kārtība par grozījumiem

175. pants : 
Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās

176. pants : 
Balsošana pa daļām

177. pants : 
Balsstiesības

178. pants : 
Balsošana

179. pants : 
Galīgais balsojums

179.a pants : 
Vienāds balsu sadalījums

180. pants : 
Balsošana pēc saraksta

180.a pants : 
Aizklātā balsošana

181. pants : 
Elektroniskās balsošanas iekārtas izmantošana

182 pants : 
(svītrots)

182.a pants : 
Balsojuma apstrīdēšana

183. pants : 
Balsojumu skaidrojumi

184 pants : 
(svītrots)
6. NODAĻA: REGLAMENTA NEIEVĒROŠANA UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROCEDŪRU

184.a pants : 
Reglamenta neievērošana

185. pants : 
Priekšlikumi attiecībā uz procedūru

186. pants : 
(svītrots)

187. pants : 
Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu

188. pants : 
Nodošana atpakaļ komitejai

189. pants : 
Debašu slēgšana

190. pants : 
Debašu vai balsošanas atlikšana

191. pants : 
Sēdes pārtraukšana vai slēgšana
7. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA PUBLISKUMS

192. pants : 
Protokols

193. pants : 
Pieņemtie teksti

194. pants : 
Stenogramma

195. pants : 
Debašu audiovizuālie ieraksti

VIII SADAĻA: KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: KOMITEJAS

196. pants : 
Pastāvīgo komiteju izveide

197. pants : 
Īpašās komitejas

198. pants : 
Izmeklēšanas komitejas

199. pants : 
Komiteju sastāvs

200. pants : 
Aizstājēji

201. pants : 
Komiteju pienākumi

201.a pants : 
Jautājumi par kompetenci

202. pants : 
(svītrots)

203. pants : 
Apakškomitejas

204. pants : 
Komiteju prezidiji

205. pants : 
Komiteju koordinatori

205.a pants : 
Ēnu referenti

206. pants : 
Komitejas sanāksmes

207. pants : 
Komitejas sanāksmju protokoli

208. pants : 
Balsošana komitejā

209. pants : 
Noteikumi par plenārsēdi, kurus piemēro komitejā

210. pants : 
Jautājumu laiks komitejā

210.a pants : 
Procedūra, ko piemēro, ja komiteja sanāksmē aiz slēgtām durvīm izskata konfidenciālu informāciju

211. pants : 
Atklāta uzklausīšana un debates par pilsoņu iniciatīvām
2. NODAĻA: PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

212. pants : 
Parlamentu sadarbības delegāciju izveide un to pienākumi

213. pants : 
(svītrots)

214. pants : 
Apvienotās parlamentārās komitejas

214.a pants : 
Sadarbība ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju

IX SADAĻA: LŪGUMRAKSTI
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

215. pants : 
Tiesības iesniegt lūgumrakstus

216. pants : 
Lūgumrakstu izskatīšana

216.a pants : 
Faktu konstatēšanas braucieni

217. pants : 
Lūgumrakstu publiskums

218. pants : 
Pilsoņu iniciatīva

X SADAĻA: OMBUDS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

219. pants : 
Ombuda ievēlēšana

220. pants : 
Ombuda darbība

221. pants : 
Ombuda atlaišana

XI SADAĻA: PARLAMENTA ĢENERĀLSEKRETARIĀTS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

222. pants : 
Parlamenta ģenerālsekretariāts

XII SADAĻA: PILNVARAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS POLITISKAJĀM PARTIJĀM UN EIROPAS POLITISKAJIEM FONDIEM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

223. pants : 
(svītrots)

223.a pants : 
Pilnvaras un pienākumi saistībā ar Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem

224. pants : 
Prezidija pilnvaras un pienākumi (svītrots)

225. pants : 
Atbildīgās komitejas un Parlamenta plenārsēdes pilnvaras un pienākumi (svītrots)

XIII SADAĻA: REGLAMENTA PIEMĒROŠANA UN GROZĪŠANA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

226. pants : 
Reglamenta piemērošana

227. pants : 
Reglamenta grozīšana

XIV SADAĻA: DAŽĀDI NOTEIKUM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

228. pants : 
Eiropas Savienības simboli

228.a pants : 
Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana

229. pants : 
Neizskatīti jautājumi

230. pants : 
(svītrots)

231. pants : 
Kļūdu labojumi

I PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU RĪCĪBAS KODEKSS FINANSIĀLO INTEREŠU UN INTEREŠU KONFLIKTU JOMĀ

IA PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU PIENĀCĪGAS RĪCĪBAS KODEKSS, KAS JĀIEVĒRO PIENĀKUMU IZPILDĒ

II PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
KRITĒRIJI JAUTĀJUMIEM UN INTERPELĀCIJAI, UZ KO JĀATBILD RAKSTISKI SASKAŅĀ AR 130., 131. UN 131.A PANTU

III PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PAMATNOSTĀDNES UN VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI, KAS JĀIEVĒRO, IZRAUGOTIES TĒMAS IEKĻAUŠANAI DARBA KĀRTĪBĀ DEBATĒM PAR CILVĒKTIESĪBU, DEMOKRĀTIJAS UN TIESISKUMA PRINCIPU PĀRKĀPUMIEM SASKAŅĀ AR 135. PANTU

IV PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PROCEDŪRA, KAS JĀPIEMĒRO, LAI IZSKATĪTU UN PIEŅEMTU LĒMUMUS PAR BUDŽETA IZPILDES APSTIPRINĀŠANU

V PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES

I. : 
Ārlietu komiteja

II. : 
Attīstības komiteja

III. : 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

IV. : 
Budžeta komiteja

V. : 
Budžeta kontroles komiteja

VI. : 
Ekonomikas un monetārā komiteja

VII. : 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

VIII. : 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

IX. : 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

X. : 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

XI. : 
Transporta un tūrisma komiteja

XII. : 
Reģionālās attīstības komiteja

XIII. : 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

XIV. : 
Zivsaimniecības komiteja

XV. : 
Kultūras un izglītības komiteja

XVI. : 
Juridiskā komiteja

XVII. : 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

XVIII. : 
Konstitucionālo jautājumu komiteja

XIX. : 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

XX. : 
Lūgumrakstu komiteja

VI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANA UN UZKLAUSĪŠANĀ PAUSTO SOLĪJUMU IZPILDES UZRAUDZĪBA

VII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuIepriekšējais
PRASĪBAS SASKAŅĀ AR PARASTO LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRU PIEŅEMTU TIESĪBU AKTU SAGATAVOŠANAI
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika